مدیرکل جدید آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش خوزستان راه اندازی شد شد


مدیرکل جدید آموزش و پرورش خوزستان معرفی شد

مسعود حمید نژاد شناخته شده به عنوان مدیرکل جدید آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش خوزستان راه اندازی شد شد.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایلنا اجتناب کرده اند خوزستان، در لحظه پنجشنبه مراسم تکریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش خوزستان همراه خود حضور اصغر باقرزاده معاون پرورشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش برگزار شد.


{در این} مراسم کوروش مودت مدیرکل سابق تکریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسعود حمید نژاد شناخته شده به عنوان سرپرست کل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش خوزستان راه اندازی شد شدند.


حمیدی نژاد سیزدهمین سرپرست کل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش خوزستان پس اجتناب کرده اند انقلاب اسلامی است.


تصویر WhatsApp 04-14 2022 در ساعت 12.35.42 صبح (1)


عکس WhatsApp 04-14 2022 در ساعت 12.35.42 صبح


انتهای پیام/