مستمری بگیران اجتناب کرده اند گروه تامین اجتماعی ۶۷۵ هزار تومان تقاضا کردند / مصوبه شورای برتر کار، پاسخ قطعی می دهیم


مستمری بگیران از سازمان تامین اجتماعی 675 هزار تومان درخواست کردند / مصوبه شورای عالی کار، پاسخ قطعی می دهیم

رئیس صفحه بحث صنفی ایثارگران کانون کارگری تایید کرد: پیش بینی داریم پس اجتناب کرده اند تطبیق ۱۴۰۱ احکام بازنشستگان تامین اجتماعی صادر شود.


به گزارش خبرنگار ایلنا؛ حسن صادقی در منتشر شده خشمگین اینستاگرام کارمندان ایرانی همراه خود ردیابی به گذشته تاریخی افزایش کبریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش مستمری ۱۴۰۰ ساله اظهار داشت: در زمان تصمیم گیری رقم آخرین افزایش کبریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش مستمری ۱۴۰۰ انتخاب های مختلفی مطرح شد. .


وی یکپارچه داد: تاکید ما بر اینجا است کدام ممکن است مستمری بازنشستگان همراه خود رعایت دستور مطابقت برابر همراه خود حقوق شهروندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنشستگان نباشد.


رئیس اتحادیه ایثارگران کار همراه خود خاص اینکه اجتناب کرده اند طریق دارایی ها شخصی اطلاعاتی با اشاره به حقوق کارگران کشوری به کف دست آوردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برایمان خاص شد حداقل حقوق این قشر برای سال ۱۴۰۰ کمتر اجتناب کرده اند ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۵۰ هزار نفر نیست. تومان: عالی ساعت بحث ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هزار تومان شناخته شده به عنوان حداقل مستمری بازنشستگان تصمیم گیری شده است. بعد از همه قرار بود ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ هزار تومان باشد کدام ممکن است ۱۰۰ هزار تومان ندادند!


صادقی همراه خود ردیابی به تقاضا بازنشستگان تامین اجتماعی برای اصلاح ۱۴۰۰، تصریح کرد: ۲۵ نسبت اجتناب کرده اند اصلاح ۱۴۰۰ سال ۱۴۰۱ همچنان در سازمانی گروه تامین اجتماعی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی داریم تیز کردن طبق مفاد سال ۱۴۰۱ انجام شود.


وی افزود: گروه تامین اجتماعی اصرار داشت ۱۴۰۰ مابقی را ساده برای واسطه ها اعمال تدریجی، با این حال قبول نکردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کردیم کدام ممکن است برای همه باشد حتی برای بسیاری که در مقابل ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هزار تومان حداقل ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هزار تومان هستند. ۳۰۰ هزار تومان دریافتی در سال ۱۴۰۰.


رئیس سندیکای ایثارگران اجتناب کرده اند محله کارگری همراه خود خاص اینکه ۲۵ نسبت مطالبات مستمری بگیران در سال ۱۴۰۰ عالی چهارم عملکرد مستمری سال ۱۴۰۰ را محافظت می‌دهد، اظهار داشت: مطالبات مستمری بگیران برای ابن بابات ۶۷۵ هزار تومان است. پیش بینی داریم بازنشستگان تامین اجتماعی پس اجتناب کرده اند اصلاح ۱۴۰۱ مورد انتخاب کردن قرار گیرند.


الصادقی همراه خود ردیابی به اعمال افزایش ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان اجتناب کرده اند تمامی صندوق ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم تفکیک تامین اجتماعی اجتناب کرده اند آنها در صورتی کدام ممکن است این گروه ضوابط خاص شخصی را داشته باشد، اظهار داشت: منتظر هستیم به همان اندازه بودجه ۱۴۰۱ پایان دادن شود. اصلاح شد برابر مصوبه شورای برتر کار با اشاره به دستمزد ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار همراه خود بازنشستگان تامین اجتماعی به موجب چرخ دنده ۹۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۱ قوانین تامین اجتماعی.


وی افزود: اگر افزایش ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را اجرا کنند، قبول نمی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ قطعی می دهیم. بعد از همه ما بافت می کنیم کدام ممکن است موضوع رفع شده است، با این حال حتی وقتی به سختی در انتخاب شورای برتر کار دخالت شود، پاسخ شخصی را اجتناب کرده اند ما خواهند گرفت.


انتهای پیام/