مطالبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدهی متنوع اجتناب کرده اند نمایندگی های تکیه کن به وزارت انرژی همراه خود مقامات تسویه شده است


مطالبات و بدهی بسیاری از شرکت های وابسته به وزارت نیرو با دولت تسویه شده است

مطالبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدهی بسیاری اجتناب کرده اند نمایندگی های تکیه کن به وزارت انرژی به مقامات همراه خود امضای معاون اول رئیس جمهور تسویه شد.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، هیات وزیران در مونتاژ مورخ ۱۸ اسفندماه ۹۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اجرای تصمیم مندرج در بند (د) تبصره (۷) قوانین بودجه سال ۱۴۰۰، به این وزارتخانه اصرار داد. نشاط برای تسویه مطالبات ۲۲ نمایندگی دولتی درمورد به مقامات. قیمت تکلیفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت کالا هر متر تاس آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی مصوب گروه حسابرسی شناخته شده به عنوان بازرس قانونی همراه خود بدهی نمایندگی های مذکور به مقامات. (کل خزانه داری کل ملت) برای ساختار تملک دارایی های سرمایه ای مورد استفاده وزارت انرژی مبلغ ۱۶۴۳ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۹۹ میلیون ریال موافقت شد.


بر این ایده، به میزان بدهی های صنوبر شده ناشی اجتناب کرده اند اجرای این تصمیم، سرمایه نمایندگی های مذکور افزایش خواهد یافت.

علاوه بر این نمایندگی های دولتی ذی ربط موظفند همراه خود برای مشاوره خزانه کل ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری نحوه محاسبه بازپرداخت بدهی های ماموریت های {انجام شده}، باقی مانده پول بدهی را تصمیم گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وزارت امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی قرارداد مورد نیاز را منعقد کنند. .


انتهای پیام/