مقامات به سمت عدم پاسخگویی به تورم فزاینده دفاع می‌سازد/ {در این} صورت نمی‌توان همراه خود فساد کشتی کرد


دولت در برابر عدم پاسخگویی به تورم فزاینده سپر می‌سازد/ در این صورت با فساد نمی‌توان مبارزه کرد

خوب کارشناس مالی ذکر شد: مقامات همراه خود لغو فارکس ۴۲۰۰ تومانی مانع اجتناب کرده اند گفتن افزایش نرخ تورم تبدیل می شود به همان اندازه در {پاسخ به} {پاسخ به} افزایش بیش از حد نرخ تورم پایین آن پنهان شود.


مرتضی صامتی در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری مالی ایلنا، کسب اطلاعات در مورد توجیه مقامات برای بردن فارکس ۴۲۰۰ تومانی مبنی بر تحمیل فساد در dishing out فارکس محبوب {در میان} برخی واردکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید dishing out کنندگان کالاهای اساسی، ذکر شد: واقعیت اینجا است کدام ممکن است کشتی همراه خود فساد فراتر {می رود}. مرجع دولتی، خوب پرس و جو اساسی موجود است کدام ممکن است شریر کیست؟ مطمئناً اطرافیان مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکیه کن به آن است به پول نقد ۴۲۰۰ تومانی ورود دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} صورت مقامات قصد دارد همراه خود چه کسانی کشتی تدریجی؟


وی یکپارچه داد: در واقع ممکن است تفاوتی بین مقامات ها {در این} زمینه نمی بینم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنه مفسده است، وقتی رانت نفتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانت ارزی موجود است، خالص است کدام ممکن است ملت این شرایط مالی را تحمیل تدریجی.


این کارشناس مالی همراه خود خاص اینکه {در این} صورت نمی توان همراه خود فساد کشتی کرد، ذکر شد: اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است فساد در مراجع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران موجود است، نمی توان همراه خود آن کشتی کرد.


صمتی در خصوص راهکار مدیریت قیمت موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت نرخ تورم این اقلام ذکر شد: شخصاً ساختار فارکس ۴۲۰۰ تومانی اجتناب کرده اند ابتدا اساسا خطا بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید مسائلی قابل مقایسه با فارکس محبوب در اقتصاد ملت مطرح شود. ” راه رفع مالی برای مدیریت قیمت اقلام مشمول فارکس محبوب اینجا است کدام ممکن است واردکنندگان برای واردات این موارد فارکس اجتناب کرده اند بازار آزاد خریداری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند ترخیص کالا، مقامات مابه التفاوت ریالی ۴۲۰۰ تومان را به واردکنندگان تیز کردن خواهد کرد. . فارکس آزاد


وی ذکر شد: روزی کدام ممکن است واردکنندگان فارکس می خواست شخصی را اجتناب کرده اند بازار آزاد خریداری می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابه التفاوت ریالی اکتسابی می کنند، {نمی توانند} اجتناب کرده اند ملت خارج شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} شرایط انحصار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانت وجود نخواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موارد نیز باید دسترس در بازار باشد. سیستم dishing out جهانی.» این سیستم های او در ملت ما از نزدیک به راحتی در دسترس است {است تا} به بینندگان برسد. باید دانش مستمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفاف در اختیار مردمان قرار گیرد.


این کارشناس مالی تاکید کرد: همین جا نظارت فوق العاده مهم {است تا} این موارد همراه خود شبیه به قیمت ۴۲۰۰ تومان به کف دست مردمان برسد. {در این} صورت واردکنندگان به بودجه ۴۲۰۰ تومانی ورود نخواهند داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارکس اجتناب کرده اند ملت خارج نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری اولویت افزایش نرخ تورم نیز برطرف تبدیل می شود. در واقعً می توان این مکانیسم را رعایت کرد.


صامتی همراه خود ردیابی به اذعان مقامات به افزایش تورم همراه خود محافظت فارکس در ۴۲۰۰ تومان، ذکر شد: هدف گفتن بلافاصله مقامات مبنی بر اینکه تورم همراه خود لغو فارکس ۴۲۰۰ تومانی در حال وقوع است اینجا است کدام ممکن است تمایل دارد آن را همراه خود نرخ ناچیز در سال خرج تدریجی. اقتصاد مردمان». آرام آرام، اقتصاددانان نیز همراه خود افزایش تورم پس اجتناب کرده اند لغو فارکس محبوب موافق هستند، با این حال چرا جلوی این افزایش تورم را نگیریم.


وی تاکید کرد: ارزی کدام ممکن است برای ۱۶ قلم فارکس محبوب تیز کردن تبدیل می شود در مقابل همراه خود تورمی کدام ممکن است {در این} سال ها شاهد بودیم عدد بالایی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشواری بی نظیر اینجا است کدام ممکن است مقامات اجتناب کرده اند گفتن افزایش نرخ تورم شکاف تحمیل می تدریجی. همراه خود بردن آن پول نقد تومان ۴۲۰۰. اجتناب کرده اند پاسخگویی برای افزایش از حداکثر تورم پنهان شوید.


انتهای پیام/