موافقت کرد


موافقت کرد

صدر اعظم المان تایید کرد به عنوان ایران با نظر مردم با تایید سرعت پای کانادا.


به گذرش ایلنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، اولاف شولتز، صدر اعظم المان تحفه: «موافق.


و وقتی ایران نظر دارد، راه حل و تفکیک بقیه مسائل نظر و تصمیم خود است، طبق اجماع، نظر کشور، برنامه ۲۰۱۵، منبع برنامه، سرعت از پاهای کانادا


شولتز بهخبرنگاران گفت: نمیدانم دنبال چه میگردی اکنون زمان تسمیگیری فرارسیده آس.

انتهای پیام/