موسسه مالی‌ها مجاز به تخلیه اوراق کسب دین بیشتر مبتنی بر مطالبات اجتناب کرده اند بخش دولتی شدند


بانک‌ها مجاز به انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات از بخش دولتی شدند

در راستای رشد ابزارهای اسلامی فعلی در نظام بانکی ملت، تخلیه اوراق کسب دین بیشتر مبتنی بر مطالبات جامعه بانکی اجتناب کرده اند بخش دولتی در پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ششمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتمین مونتاژ شورای فقهی به تصویب رسید.


به گزارش ایلنا اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی، بر مقدمه مصوبه مذکور، تخلیه اوراق کسب دین بیشتر مبتنی بر مطالبات موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات اعتباری غیربانکی اجتناب کرده اند بخش دولتی ناشی اجتناب کرده اند کسب های بخش دولتی (به جز مطالبات ناشی اجتناب کرده اند عقد سلف در گذشته اجتناب کرده اند سررسید) خلاف شرع تجزیه و تحلیل داده نشد.


اجباری به اشاره کردن است کدام ممکن است بر مقدمه مفاد جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ کل ملت، اعطای شهرت جدید به موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات اعتباری غیربانکی با بیرون بدست آمده وثیقه در قالب جاده اعتباری هر دو اضافه درو کردن توسط موسسه مالی مرکزی ممنوع شده است.


بر این مقدمه نیاز دارد به همان اندازه همراه خود رشد ابزارهای اسلامی فعلی در وب بانکی، بسترهای اجباری جهت اجرایی شدن ماده قانونی مذکور فراهم گردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب تخلیه اوراق کسب دین بیشتر مبتنی بر مطالبات جامعه بانکی اجتناب کرده اند بخش دولتی، اقدامی مهم {در این} راستا محسوب می‌شود.  


گفتنی است چهارچوب اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقف میزان استفاده اجتناب کرده اند اوراق مذکور توسط موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات اعتباری غیربانکی توسط موسسه مالی مرکزی تصمیم گیری تبدیل می شود.   


علاوه بر این، اطمینان حاصل شود که توجه بینندگان، محتوای متنی مصوبه مذکور در ذیل نیمه «مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات»، زیرمنوی «مصوبات شورای فقهی» به راحتی در دسترس است عموم قرار گرفته است.


 


انتهای پیام/