مولوی عبدالحمید با وزیر امور خارجه ددار کرد


مولوی عبدالحمید با وزیر امور خارجه ددار کرد

وزیر امور خارجه


به گاسارش ایلنا، حسین امیرعبداللهیان در دیدار مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان در تأیید الصالحات، رویکرد دولت مردمی و دگرگونی گری، حمایت قاطع و دغدغه آنان را نسبت به حقوق پیروان مردم ایران کاملا وابسته به مردم ایران است ایرانیان خارج از اخبار داد.


کالبد شناسی و خاطرات دیگران در کنار هم قرار گرفت، عزم عزم، سیاست خارجی، حفظ حقوق ایران، تایید پاسخ.

رئیس دستگاه دیپلماسی با اشاره به وضعیت منطقه و جهان اسلام، حرکت، جهت داوری، اتحاد بین کوسور اسلامی و اسلام، تقسیم اصول اساسی سیاست خارجی و عدالت که در مورد Saig، تمام شرایط آن، در نتیجه داوری ضروری است.

مولوی عبدالحمید نز درین دَر، عشق به دین مبین اسلام، چهره مشترک دو طرف ایران در داخل و خارج، به عنوان کوسور خاوند و با اشاره به شرارت یک مذهب صهیونیستی، منطقه. جهت، وجود فضایی در تاریخ کشور را اقدمی هوشمندانه دانست.

امام جمعه اهل سنت زاهدان با ارضوی موفق، یاد کنانگان ایران، داروین، سرافضی، دین ایران و جامعه اسلامی، راز خداوند، متعالی، مسائل کردی.


انتهای پیام/