نامه درخواست به عنوان حزب اتحادیه مذاب ایران با وزارت کاشور گرد هم آمد و شید را فرستاد.


نامه درخواست به عنوان حزب اتحادیه مذاب ایران با وزارت کاشور گرد هم آمد و شید را فرستاد.

حزب دبیرکل اتحادیه ذوب ایران نام درخواست را می فرستد حزب پرای کجاست گروه دار خاص طرح سیانت با آن و به کوشور خبر داد زیارت کرد.


آذر منصوری در گفتوگو با خبرنگر ایلنا، دربارا ارسال نام گردهمایی درخواست به عنوان حزب اتحادیه سوئی ملت: نام حزب اتحادیه ملت ایران به نظر “جمعیت دارخاست دکتر خاص خاص السیانات” به عنوان نقش یک مجلس شورای اسلامی، در مورد گروه کر پرسند به، رز ۸ ​​ارسال و هومان رز کسانی هستند که دبرخانه را اداره می کنند، خانا دبت شاد کجا بودید.


حزب اتحاد ملت ایران، آدم داد: امروز رهبران حزب هستند، آنها مردم پیرو هومان، نام قبللی، نام دگری را به، وزیر کاشورنوشتم و خانم پهلوانی رانز هستند که دارای آدرس نام حزب، باری هماهنگی با، و وزارت کاشور معرفتی کردم.


محسن اسلامی، دبیر، هر کمیسیون، ماده ۱۰، «پیش‌الدور» ۱۰ حزب سیاسی.
انتهای پیام/