نامه گسترده است، به شدت در اطراف، با تفریق رتبه دو معلم در تضاد است.


نامه گسترده است، به شدت در اطراف، با تفریق رتبه دو معلم در تضاد است.

سخنکوی دولت نامه بسیار گسترده است، به خصوص زمانی که با کسر رتبه معلمان باندی، با اذعان به انکار کردی، با دولت مخالفت کنید.


گزارش ایلنا، علی بهادری جهرمی سخنی دولت، گزارش کاربری تویتری خودنوشت را می نویسد: «این نام رواج دارد، بسیار رایج است، مخصوصاً وقتی با رتبه باندی المعلمان جعلی است تضاد داشته باشد».


photo_2022-02-15_22-28-57


انتهای پیام/