نبض با پیشنهاد تعمیر و نگهداری دولت باا که انگیزه حمله توسط پچتر به نامیندگان شید است، در تضاد است.


نبض با پیشنهاد تعمیر و نگهداری دولت باا که انگیزه حمله توسط پچتر به نامیندگان شید است، در تضاد است.

عضو کمیسیون اجتماعی، شورا، GVT: سرانجام، PALS HAYI AS SUI DOLAT DADAH MAY SHUD KHABA OPTIONS OF SERVICES AGAINST HISTAD AND AN NAGUANMARDI DUR HAQ NAMINDGAN EST.


بسم گذرش ایلنا کیومرث سرمدی و خدای نمااینده مردم همدان جلسه یک غذای عمومی امروز (۵ ایسافند) با ذکر شفاهی دادم: پیشنهاد تحقیقی حفظ حقوق کربلا، استعاری. فضا، سرانجام، سواد روزگاران گذشته کجاست برعکس پیشنهاد و ترتیب بد نظم نامیندگان، منبع حمله، با خرید تصمیم گرفا و پایان.


وی افزود: شعان نامیندگان باید حافظ چود. حیات رئیسه بیاد تدبیر گرفتن کنده که در ناگوانمردی در حق نمایندگان سورت نگیرد.


هدیه قالیباف در پساخ به وی: آشیانه شمّه درست را به یاد بیاورید و جلوه های رایات آن نامیندگان رایات عین نامه آست را ببینید.انتهای پیام/