نحوه تعمیر سوء هاضمه بعد اجتناب کرده اند سحر ماه مبارک رمضان


نحوه رفع سوء هاضمه بعد از سحر ماه مبارک رمضان

خوابیدن بلافاصله بعد اجتناب کرده اند وعده های غذایی جدا از سوء هاضمه باعث افزایش قابل ملاحظه وزن تبدیل می شود از خون بعد اجتناب کرده اند وعده های غذایی مملو اجتناب کرده اند قندهایی است کدام ممکن است برای سوزاندن آنها خواستن به حرکت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواب این قندها را به چربی هیکل تغییر می تدریجی.


روزنامه الاهرام مصر نوشت: متنوع اجتناب کرده اند روزه داران پس اجتناب کرده اند افطار در ماه رمضان دچار سوء هاضمه می شوند. از شکم در موقعیت به هضم مقدار غذای خورده نیست کدام ممکن است در نتیجه مشکلات شکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوارشی، یبوست، نفخ، نفخ معده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم در حرکت تبدیل می شود.


سوء هاضمه چیست؟


سوء هاضمه عبارت است اجتناب کرده اند بافت ناراحتی بلافاصله پس اجتناب کرده اند وعده های غذایی مصرف کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود درد هر دو عدم حرکت در وسط نیمه فوقانی شکم کدام ممکن است برای ادغام کردن تجمع سوخت در شکم، نفخ، درد شکم، حالت تهوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل دستیابی است در نتیجه استفراغ شود، به نظر می رسد تبدیل می شود. . در برخی اسبابک ها، یبوست، اسیدیته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسیدیته مری رخ می دهد.


متنوع جستجو در راه هایی برای معامله با سوء هاضمه هستند کدام ممکن است در زیر به در کنار تعدادی از نکته خالص برای پیشگیری اجتناب کرده اند سوء هاضمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با خانگی این ضرر را حاضر می دهیم.


غذاهای مفید بخورید


غذاهای مفید بخورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند غذاهای ناسالم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرشار اجتناب کرده اند چربی پرهیز کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را همراه خود غذاهای سالمی کدام ممکن است سرشار اجتناب کرده اند فیبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها معدنی مهم برای هیکل هستند، اجتناب کرده اند جمله میوه ها، سبزیجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید غلات درست متفاوت کنید. بین صبحانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناهار بیش اجتناب کرده اند خوب بار معده شخصی را پر نکنید.


آهسته وعده های غذایی بخور


حتماً آهسته وعده های غذایی بخورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های غذایی را خوشایند بجوید کدام ممکن است به تسهیل تکنیک هضم {کمک می کند}، جدا از اینکه اجتناب کرده اند بحث کردن در حین وعده های غذایی مصرف کردن برای جلوگیری اجتناب کرده اند بلع هوا اجتناب می کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به محض بافت سیری کدام ممکن است شکم انصافاًً {پر شده} است، وعده های غذایی را متوقف کنید.


بعد اجتناب کرده اند وعده های غذایی بیدار بمانید


خوابیدن بلافاصله بعد اجتناب کرده اند وعده های غذایی جدا از سوء هاضمه باعث افزایش قابل ملاحظه وزن تبدیل می شود از خون بعد اجتناب کرده اند وعده های غذایی مملو اجتناب کرده اند قندهایی است کدام ممکن است برای سوزاندن آنها خواستن به حرکت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواب این قندها را به چربی هیکل تغییر می تدریجی.


کافئین را ممنوع کنید


کنترل کنید بعد اجتناب کرده اند وعده های غذایی نوشیدنی های کافئین دار ننوشید، از همراه خود اختلال در اسیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنزیم های شکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلال درست در انجام آنها باعث سوء هاضمه می شوند.


پدر


حتماً بعد اجتناب کرده اند شب آفتاب چندین بار آب بنوشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ خوب بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مصرف کننده آب یخ در وعده صبحانه انصافاًً به همان اندازه در نتیجه گرفتگی شکم هر دو گرفتگی شکم نشود.


یکبار نخورید


خوردن بیش اجتناب کرده اند حد وعده های غذایی قابل دستیابی است باعث افزایش فشار شکم، افزایش اسید شکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوزش بالا دل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصرف کردن بخشها بیش از حد وعده های غذایی {به دلیل} سرکوب آنزیم های گوارشی قابل دستیابی است در تکنیک هضم تا حد زیادی اندازه بکشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بافت سیری باعث کسالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناراحتی تبدیل می شود. متعاقباً مصرف کردن وعده های غذایی کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکرر ارائه می دهیم {کمک می کند} روزه داری دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید تری داشته باشید.


غذاهای سرخ شده را ممنوع کنید


غذاهای سرخ شده سرشار اجتناب کرده اند چربی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {چربی ها} توسعه هضم را تدریجی می کنند کدام ممکن است در نتیجه مشکلات گوارشی تبدیل می شود، متعاقباً باید اجتناب کرده اند غذاهای سرخ شده پرهیز کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را همراه خود غذاهای کبابی متفاوت کنید.


نوشیدنی های گازدار ممنوع است


نوشابه‌های گازدار شکم را پر می‌کنند کدام ممکن است باعث تاخیر در تکنیک هضم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل مشکلات شکم می‌شود، متعاقباً باید همراه خود آب هر دو لبنیات متفاوت شوند، از به تکنیک هضم کمک می‌کنند.


غذاهایی بخورید کدام ممکن است به هضم وعده های غذایی کمک می کنند


برخی اجتناب کرده اند وعده های غذایی به مشکلات گوارشی کمک می کنند، قابل مقایسه با آناناس کدام ممکن است داروی خوبی برای کاهش مشکلات گوارشی است.


معامله با های خانگی برای سوء هاضمه


لیمو


یکی اجتناب کرده اند بهتر از مرکبات {مورد استفاده در} معامله با سوء هاضمه به شمار {می رود}، از ضایعات وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجمع آن در هیکل را اجتناب کرده اند بین می برد، میکرو ارگانیسم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها خطرناک شکم را اجتناب کرده اند بین می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تشکیل اسیدهایی کدام ممکن است در معامله با استفاده تبدیل می شود جلوگیری می تدریجی. اجتناب کرده اند سوء هاضمه {کمک می کند}.


زغال اخته


برگ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانه های شنبلیله همراه خود جوشاندن ۵۰ خوب و دنج برگ شنبلیله را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصرف کننده آن هر دو مصرف کردن دانه های خیس شده شنبلیله به معامله با سوء هاضمه {کمک می کند}.


سرکه خالص


تشکیل اسید است کدام ممکن است به معامله با سوء هاضمه {کمک می کند}. این کار به این صورت است کدام ممکن است خوب قاشق غذاخوری سرکه خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصفیه نشده را در آب ریخته، سپس آن را همراه خود عسل شیرین کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ به همان اندازه ۳ بار نیاز کنید.


زیره


زیره باعث تحریک ترشح آنزیم های لوزالمعده تبدیل می شود کدام ممکن است به هضم وعده های غذایی کمک می کنند، تنها کاری کدام ممکن است باید انجام دهید اینجا است کدام ممکن است خوب قاشق غذاخوری زیره را در آب جوش ترکیب کردن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنوشید، پس اجتناب کرده اند آن تمام علائم سوء هاضمه اجتناب کرده اند بین {می رود}.


خوب فنجان نوشیدنی زیره آب پز بعد اجتناب کرده اند صبحانه ممکن است ممکن است را اجتناب کرده اند این درد تسکین دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلید زیره در معامله با مشکلات گوارشی اینجا است کدام ممکن است شناخته شده به عنوان خوب اسید خنثی کننده برتر حرکت می تدریجی، به هضم وعده های غذایی {کمک می کند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید درد شکم را تسکین می دهد.


راه های دقیق استفاده اجتناب کرده اند زیره برای معامله با مشکلات گوارشی، قولنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسیدیته برای ادغام کردن ۳ راه است:


مقداری زیره برشته را آسیاب کنید.


زیره آسیاب شده را در یک واحد لیوان آب بریزید.


خوب قاشق چای خوری زیره را در یک واحد فنجان آب جوش خیس کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند هر وعده غذایی بنوشید.انتهای پیام/