نخست وزیر لبنان در ماه رمضان به عربستان سعودی {می رود}


نخست وزیر لبنان در ماه رمضان به عربستان سعودی می رود

جامعه تلویزیونی الجدید گزارش داد کدام ممکن است نخست وزیر لبنان اجتناب کرده اند بازدید شخصی به عربستان سعودی در ماه رمضان خبر داد.


جامعه تلویزیونی الجدید به نقل اجتناب کرده اند رویترز گزارش داد کدام ممکن است نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان اجتناب کرده اند بازدید شخصی به عربستان سعودی در ماه رمضان خبر داد.


بر مقدمه این گزارش، این بازدید کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند بازگشت فرستاده عربستان به بیروت انجام تبدیل می شود، سیگنال ای اجتناب کرده اند افزایش روابط ۲ طرف {خواهد بود}.
انتهای پیام/