نصب جدید ارگان های قانونی مشاوره عالی


نصب جدید ارگان های قانونی مشاوره عالی

جلسه اخر عالی عالی بود به نظر شبک سازی شورا نصب جدید اعضای حقوقی نظر عالی کودتای فرهنگی معروف شادند.


به نام گازارش ایلنا جلسه فوق العاده ای برگزار شد، آخرین نظر عالی مردم ایران، به نظر شبک سازی شورا.


در صورت مشورت عالی، کودتای فرنگی، اعضای یک نصب جدید، حضور نادرند، تصویر من، به عنوان جلسات و اساسنامه های شورا، به این پیوند است که به شدت مرتبط است، با جلسه ای که به نام میکند و حق نظر نز خندا دشت.

تاسیس جدید ارگان های مشورتی در سطح عالی، کودتا، با برکناری ۱۲ عضو سابق حقوق بشر، جایی که شورا با ۲۸ عضو حقوق بشر و اعضای واقعی، رشید.

اسامی اعضای دائمی حقوقی من

۱- رئیس حضار
۲- رئیس مجلس شورای اسلامی
۳- رئیس قوه قضائیه
۴- وزیر علوم، تحقیقات و علوم
۵- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
۶- وزیر آموزاخ و پورشه
۷- رئیس سازمان صداوسیما
۸- رئیس اداره ارتباطات اسلامی سازمان
۹- همکار آمور زنان و خانواده رئیس جمهور
۱۰- رئیس اجتماعی فرنگی شورای زنانی
۱۱- دبیر شورای عالی، انتفاضه فرهنگی

اسامی اعضای قانونی به عنوان ترکیب شورای عالی، کودتا، حذف شادند و محل اختفای آنها عنوان اعضای غیردائم بر اساس مقتضیات و اساسنامه های شورا می باشد.

۱- وزیر کوشور
۲- وزیر وارش
۳- وزیر بهداشت
۴- رئیس دانشگاه آزاد
۵- رئیس جهاد دانشگاهی
۶- معاون علمی رئیس ستاد
۷- رئیس سازمان و برنما و بودجه
۸- رئیس شورای آموز
۹- رئیس شورای بهدشت
۱۰- رئیس کمیته فرهنگی شورا
۱۱- رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
۱۲- رئیس نیهاد نمایندقی رهبری در دانشگاه


انتهای پیام/