نصب دو تیم رئال مادرید و بری سان ژرمن


نصب دو تیم رئال مادرید و بری سان ژرمن

نصب دو تیم رئال مادرید و بری سان ژرمن شخصی سازی شده و پرچم های تنش شده است.


به گزارش ایلنا، دارچوپ، مسابقات استیج، با پایان روز به پایان می رسید، هی لگ قهرمانان، آروبا، ساعت ۲۳:۳۰ است، وقت زیاد، مادرید واقعی و پری سان تورمن با هستند. پاکان مای دهند.


نصب رئال مادرید، مسابقه تماشای مای کند کجاست:


2


نصب بازی Pari Sun Germain Bray مسابقه تماشای May Kenned کجاست:


3


انتهای پیام/