نظامی همراه خود اقتدار مأموریت‌های شخصی را انجام می‌دهد


ارتش با اقتدار مأموریت‌های خود را انجام می‌دهد

معاون هماهنگ‌کننده نظامی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: نظامی در حال حاضر در جایگاهی قرار دارد کدام ممکن است می‌تواند همراه خود اقتدار مأموریت‌های شخصی را {در سراسر} ملت انجام دهد.


به گزارش ایلنا، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری درخصوص موقعیت نظامی در تهیه کنید از دستگاه دفاعی ملت ذکر شد: محلی‌سازی از دستگاه، یکی اجتناب کرده اند ورزش‌های اساسی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند بدو پیروزی انقلاب اسلامی، نظامی آن را در دستورکار شخصی قرار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه به در حال حاضر این توسعه یکپارچه دارد.


وی همراه خود خاص اینکه همواره در راستای افزایش توانایی دفاعی گام‌های اساسی اجتناب کرده اند سوی نظامی برداشته شده است، گفت: شبیه به‌طوری کدام ممکن است تاکنون در مقاطع روزی مختلف شاهد بوده‌ایم، نظامی طی سال‌های قبلی همواره دستاوردهای محلی متعددی را وارد چرخه دفاعی ملت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی‌های آفندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدافندی مورد نیاز را در داخل شخصی تحمیل کرده است.

معاون هماهنگ‌کننده نظامی یکپارچه داد: خوشبختانه در حال حاضر توسعه مونتاژ، ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهینه‌سازی بسیاری از نفربرها، تانک‌ها، توپ‌ها، تانک‌برها، خودروهای زرهی، سامانه‌های پدافندی، هواپیماها، ناوهای موشک‌انداز، ناوشکن‌ها، بسیاری از پهپاد، بسیاری از مهمات خوب، سامانه‌های جنگال را انتخاب کنید و انتخاب کنید… در نظامی یکپارچه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش از دستگاه محلی به موفقیت‌های قابل توجهی بازو یافته‌ایم.

به آگاه سیاری، در حال حاضر نظامی جمهوری اسلامی ایران همراه خود بهره‌گیری اجتناب کرده اند از دستگاه محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی انسانی متخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولایتمدار به خودکفایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوداتکایی رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جایگاهی قرار دارد کدام ممکن است می‌تواند همراه خود اقتدار مأموریت‌های شخصی را {در سراسر} ملت انجام دهد.


انتهای پیام/