نمایندگان آرزو کرد برکناری وزیر صمت مصر شدند/ خواه یا نه او جلوی قرعه کشی خودرو را خواهد گرفت؟


نمایندگان خواستار برکناری وزیر صمت مصر شدند/ آیا او جلوی قرعه کشی خودرو را می گیرد؟

عضو کمیسیون صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادن مجلس ذکر شد: نمایندگانی کدام ممکن است در تذکر زودتر شخصی موضوع س toال کردن را مطرح کرده بودند رای شخصی را پس نگرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتظر اکتسابی اطلاعیه هیات رئیسه هستند.


علی گدی در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار مالی ایلنا، کسب اطلاعات در مورد احتمال اصلاح الگو قرعه کشی خودرو در سال جاری، اظهار کرد: هرگونه اصلاح در الگو قرعه کشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو انتخاب گیری های درمورد به خودرو در اختیار وزارت صمت است، با این حال همچنان نسبت به کار کردن انتقاد داریم. سالانه این سیستم های متنوع گفتن تبدیل می شود، با این حال هیچ کدام اجرا نمی شوند.


وی تاکید کرد: صدها ردیابی کرده ایم کدام ممکن است مقامات باید اجتناب کرده اند بخش خودروسازی خارج شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بخشی اجتناب کرده اند خواستن خانه باید اجتناب کرده اند واردات تامین شود به همان اندازه ساخت خودرو تهاجمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروساز ساخت شخصی را افزایش دهد.


یکی اجتناب کرده اند اعضای کمیسیون صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادن مجلس ذکر شد: به همان اندازه روزی کدام ممکن است تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا برای خودرو متعادل نشود اتفاق مثبتی نمی افتد. خودروسازان صدها قول افزایش تهیه برای توقف الگو قرعه کشی داده اند، با این حال تقریباً هیچ افزایشی در ساخت حاصل نشده است.


وی ذکر شد: حتی وقتی خودروسازان ساخت شخصی را افزایش دهند، تلاش کالا عالی ساله دارند کدام ممکن است محقق نمی شود.


پدربزرگم کسب اطلاعات در مورد موضع برکناری وزیر صمت نیز ذکر شد: نمایندگانی کدام ممکن است بحث عزل را مطرح کردند تذکر زودتر شخصی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رای شخصی را پس نگرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتظر اکتسابی اطلاعیه هیات مدیره هستند.


وی خاطرنشان کرد: موضوع مورد انتقاد نمایندگان همچنان حول محور استاندارد، کمیت، واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت ساخت خودرو می چرخد.


انتهای پیام/