هری کین آمادا پیستون به یونایتد و پوچتینو


هری کین آمادا پیستون به یونایتد و پوچتینو

Capitan Tim Tattenham Amadah Peuston Beh Sarrabi Kanoni Pari Sun Germain d’ManchesterUnited Est.


توسط گازار ایلنا تقویم تلگراف گازارش می داد که هری کان مهاجم تاتنهام تورن من عکس که سارمرپی آرگانتینی هدایت منچستر یونایتد را در تبستان امسل براه باگرد می توانید از آماده دهداردیشدی با ما دائو استفاده کنید.


دیروز پول زیادی در شهر بود قبل از پراکنده شدن و در سرمبی و همکاری و کاردا جایی بود و زینت زیاد بود و حمل آن لازم بود پس میسر شد. از آن در اولدترافورد برود استفاده کنید.


انتهای پیام/