همایش امیر عبداللهیان با اساتید دانشکده روابط بین الملل و کارشناسان ارشد مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی


همایش امیر عبداللهیان با اساتید دانشکده روابط بین الملل و کارشناسان ارشد مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی

وزیر امور خارجه کنفرانسی را با اعضای هیئت علمی دانشکده روابط بین الملل، کارشناسان ارشد و مدیران مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه برگزار کرد.


به گزارش ایلنا، همایش حسن امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه با اعضای هیات علمی دانشکده روابط بین الملل و کارشناسان ارشد و مدیران مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه برگزار شد.


در این همایش سید عباس عراقچی معاون سابق وزیر امور خارجه نیز حضور داشت.


انتهای پیام/