همایش بزرگداشت شهید سرلشکر محمود امان اللهی


همایش شکوه ایثار بزرگداشت آزاده جانباز شهید وحدت و الگوی ایثار سرلشکر محمود امان اللهی با حضور امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده ارتش جمهوری و جمعی از نظامیان برگزار شد. و افسران کشوری .

عکس: علیرضا رمضانی

۱۴.۴ / ۴/۴: ۱۴:۴۴

کد خبر:
۱۲۴۳۴۷۵