همراه خود پیشرفت سرمایه گذاری های عمرانی اصراری {برای تغییر} شهردار ندارم/ ساختار اصلاح کل بودجه ۱۴۰۰ تصویب شد.


با پیشرفت پروژه های عمرانی اصراری برای تغییر شهردار ندارم/ طرح اصلاح کل بودجه ۱۴۰۰ تصویب شد.

علی اشگان یکی اجتناب کرده اند اعضای شورای اسلامی شهر مصری ذکر شد: همراه خود روی کار برخورد مجدد شهردار در ساختمان شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت نظام اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری به شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم سرمایه گذاری های عمرانی، هیچ اختیاری برای اصرار ندارم. با اشاره به تنظیم مدیریت شهری.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی اشگان شامگاه دوشنبه در بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین مونتاژ شورای شهر ساری بابیان اینکه شناخته شده به عنوان خدمتگزار مردمان باید همراه خود ساکنان همدردی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روندهای پیش آمده در ماه های فعلی اجتناب کرده اند جمله را در تذکر بگیریم. بیماری شهردار را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} عدم حضور در شهرداری بحث تنظیم اجرایی مطرح شد، وی ذکر شد: تجزیه و تحلیل ما بر مقدمه تنظیم {بوده است}.


وی افزود: علاوه بر این نباید اجتناب کرده اند روال قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورا عدول کنیم، هرچند به شهردار ساری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر شهرداری های جهان، گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونت های تابعه آن اعتراض، انتقاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذکر داریم، با این حال خواستن مبرم به آن است بافت تبدیل می شود. منافذ و پوست اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسان سازی شهرداری».


یکی اجتناب کرده اند اعضای شورای اسلامی شهر ساری ذکر شد: پیش بینی داریم شهردار ساری به نتیجه خوبی برای اداره کردن شهری کف دست یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همراه خود دلسوزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق در زمان مختصر باقی مانده به همان اندازه نوک سال به تعمیر مشکلات کمک کرد.


اشگان افزود: می توان همراه خود توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده در یک روز واحد زمانی در جهت خدمت رسانی به ساکنان گام های صحیحی در جهت خدمت رسانی به ساکنان درو کردن. {هیچ کس} منکر مشکلات نیست.


کلیات ساختار اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید


برای افزایش این مونتاژ اصلاح بودجه ۱۴۰۰ شهرداری در اصل کار صحن نهایی شورا قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای شورای اسلامی همراه خود کلیات ساختار اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ در میدان مجمع نمایندگان موافقت کردند. . شورای اسلامی.
انتهای پیام/