هوای ناسالم ارومیه برای گروه های ظریف ممنوع / تنفس با بیرون ماسک


هوای ناسالم ارومیه برای گروه های حساس ممنوع / تنفس بدون ماسک

هوای ارومیه همراه خود شاخص ۱۳۹ برای گروه های ظریف ناسالم است


به گزارش ایلنا، اطراف زیست آذربایجان غربی همراه خود صدور اطلاعیه ای اجتناب کرده اند وجود هوای ناسالم در ارومیه برای گروه های ظریف خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: نتایج پایش استاندارد هوای ارومیه آرم می دهد هوای ارومیه ۱۳۹ برای گروه های ظریف ناسالم است.


مبتلایان قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریوی، سالمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان اجتناب کرده اند ورزش در خارج از درب خودداری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایرین ورزش های تمدید شده مدت در خارج از درب را کاهش دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ماسک های معمول استفاده کنند.


رئیس گروه هواشناسی آذربایجان غربی {در این} خصوص ذکر شد: روز جمعه در تمامی امکانات قلمرو شاهد بارش باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی در کنار همراه خود وزش باد از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند خواهیم بود.


مهدی صبری همراه خود گفتن هشدار دانستن درباره وضعیت زرد در راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدتر کردن سامانه بارشی ذکر شد: همراه خود ملاحظه به بدتر کردن سامانه بارشی اجتناب کرده اند روز جمعه بارش باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی در کنار همراه خود وزش باد از حداکثر پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.


وی افزود: وزش باد از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند در تمامی مناطق استان در اطراف اجتناب کرده اند پیش بینی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سامانه به همان اندازه روز شنبه یکپارچه دارد.


به مشاوره کارشناس هواشناسی استانداری، منشأ این کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار شمال عربستان، عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} ضعیف بارندگی در قلمرو خاورمیانه این مورد تکرار احتمالاً وجود خواهد داشت.


انتهای پیام/