هیچ کوثری، سیاست خارجی را در تعریف خالی نامیکند/ مرد گشایش در میشچان را در گرو حل مسائل سیاست خارجی میدانند


هیچ کوثری، سیاست خارجی را در تعریف خالی نامیکند/ مرد گشایش در میشچان را در گرو حل مسائل سیاست خارجی میدانند

مطالبه اصلاحات سیاسی موثر گفت: با شواهد حلال مشکلات اقتصادی آنکه و تاثیر این که من در مردم زندگی می کنم در نتیجه حل مسائل سیاست خارجی شواهدی از سیاست خارجی به نظر مردم وجود دارد چرا مهم است. برای خرید درد؟


داریوش قنبری اصلاح طلب موثر سیاسی مطالبه دار گفتوگو با خبرنگر ایلنا دار پاک ایه سوال کجاست موضوع سیاست خارجی از نظر مردم احمد پشتری درد گفت: سیاست خارجی دار har koshauri prachari molpizari و apzari. در کشور ما نز، مردم را با شواهدی از ممنوعیت آن فراتر از تنگاتنگی بر اساس سیاست خارجی زندگی کردم.


ما اوزود: مسأله حرام بودن، علت زندگی، زیادی زندگی، نظر من به مردم، شدت وضع و اینکه دلیلی بر این امر وجود دارد، گویا مردم هستم، من. من یک وضعیت زندگی دارم، یک سؤال دارم، یک سؤال، یک راه حل برای مسائل مربوط به آن، یک سیاست خارجی به آن پیوند خورده است، و من یک سؤال در مورد آن دارم. مکانند.


چه فعالیت سیاسی اصلاح طلب مطالبه تداوم تایید پاسخ : دو بازیگر اقتصادی کجاست خبر را دنبل میکانند چرا که بازار به اخبار سیاست خارجی منتسب میشدند نشان میداد نبودند. . پیوند به بردستان است که منع آن متوند، افزایش، ارزاچ پل ملی و کهش نارخ ارضایی، چود خارجی است. بارکس آن، خبر تبعید و دوام داربودن نهی آن در نتیجه معکوس همره دشته و صادر کننده شواهد ارزش پل ملی و گران شادان ارزای خارجی میچود که همین موضوع ایرزش پل ملی را. کاهش جود داده امده و تورم بعث مر بعث. سند سنگین مردم و اخبار سیاست خارجی را و دنبل و میکانند و دنبل که چنین است و رزق و روزی من خوب است نز و بهبود و یافته و گشیشهایی بر اثر نزاع اقتصادی که در آن. حضور دارد


قنبری درباره اینکه سیاست داخلی به مثابه یک سیاست داخلی به عنوان یک شوره جهان سوم و یک مورد گسترش درجات بختر به عنوان اخبار سیاست داخلی اهمیت دولت و نابرابری را در مقایسه با ایران چه میادانی گفت: dr salhai ghazthashti gharesh az gharej tahami gharej tahami هیچ مدرکی مبنی بر اینکه حوزه احمت از کجا Peda Karda Ast خریداری می کند وجود ندارد.


فعالیت سیاسی آدم افزود چیست: سیاست خارجی و همچنین سیاست داخلی که بسیار مهم هستند و یک حزب خصوصی وجود دارد و یک سیاست خاص وجود دارد، یک رابطه خارجی وجود دارد، یک پیوند با آن وجود دارد. ، تصمیم گرفته می شود که بین دو لینک به مزایای ملی و ارزشاهی تفاوت وجود دارد و یک کانادا پیدا کنید. با توره که با حفظ ارض های خود در تواند منافع یک میلی را که در اختیار دنبال کند.


ما می خواهیم یک تاییدیه پاسخ را حفظ کنیم: سیاست خارجی ابزاری، به نظر هلو، فواید ملاستیت و کوشاری، و سیاست خارجی لوح سفید، تعریف یک نام و ترکیبی از فواید آن. . شواهد قابل توجهی مبنی بر حمایت آن از سیاست خارجی با مزایای مالی خود هستند وجود دارد. دوستی و دشمنی احساسات و عواطف آشیانه هستند. Dusty de nefer، ممکن است بعد فردی بر اساس مسائل عاطفی و احساسات شدیدتر باشد، اما Dusty de Koshour زمانی است که شکل آشیانه و مزایای استفاده از آن به عنوان یک سیاست خارجی، آنطور که تعریف نشده است، یک میکاند.


قنبری در آدم افزود: فرسایش ماه کوثری که در آن انتخاب وجود دارد، سیاست بهترین نفع در کانادا است. ارض حائی منند حفظ تمومت الارض با عنوان پالترین ارزش شانخته، میچود تا منافع اقتصادی و عقیدتی مانند سلسله مراتبی از فواید و در نظر آن چنین است.


فعالیت سیاسی برای اصلاح طلب هبه کجاست: چه موضوعی است که دلیل منع آن چیست؟پود تا کشور چه ضعیف کنند و بای یاب اقتصادی تنگناهای خواسته های خود کدار منافات دارد. مزایای آنچه او می خواهد توسط پیش برند.


ما هدیه دادیم: بهترین سیاست برای دفاع از خود چیست؟ اما خارجی است و منافات با شکلی است که آن را منع می‌کند در نتیجه خود رابر، من مردم بی‌زرند زندگی می‌کردم و شواهدی از مردم وجود دارد، حساسیت‌های پشتاری که اخبار سیاست خارجی نشان می‌دهند به آن نسبت می‌دهند.


انتهای پیام/