واردات ممنوع نفت به صورت روسی، Nefte Nest


واردات ممنوع نفت به صورت روسی، Nefte Nest

رئیس جمهور آمریکا امروز – چهارشنبه – گفت که ممنوع است، اردن، واردات، نفت، روسیه، آمریکا، با حکم گامهای بعد از تحریم های و واشنگتن مواجه شد، بسیار سخت است.


به گزارش ایلنا، “جو بایدن” رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز – چهارشنبه – گفت که واردات نفت به عنوان روسیه با آمریکا برای اردن ممنوع است و پس از ممنوعیت خانم، حکم گامهای صادر شده است.


ما معنی کلمه پرسیشی بنای بار انکه آیا مهمانیت را گرفته ایم و میخواهم هدف میتوند را بعد از ممنوعیت آمریکا و غرب با چنگ محکمی انکار کنم.
انتهای پیام/