واردات پشم همراه خود وجود مازاد در ملت، مافیای گوشت اجازه معامله را نمی دهد


واردات پشم با وجود مازاد در کشور، مافیای گوشت اجازه کاهش قیمت را نمی دهد

مدیرعامل فدراسیون دام سبک ذکر شد: معمول قیمت گاو خشمگین به ازای هر کیلوگرم ۷۰ هزار تومان است در حالی کدام ممکن است قیمت گوشت هر کیلوگرم ۱۸۰ هزار تومان است. مافیای گوشت اجازه نمی دهد قیمت گوشت کاهش پیدا تنبل، مقامات وارد می تنبل. با این حال پرس و جو بی نظیر اینجا است کدام ممکن است چرا همراه خود وجود واردات همچنان قیمت گوشت بنفش دسترس در بازار بالاست؟


افشین صدارس در ذکر شد و گو همراه خود خبرنگار مالی ایلنا، همراه خود ردیابی به مبنای ساخت پشم در ملت، ذکر شد: طبق برآوردهای {انجام شده} توسط پژوهشکده امور دام در نژادهای مختلف گوسفند در ملت، خواهید کرد منطقیتولید پشم می کنید. هر راس ۱.۲۵ کیلوگرم پشم ۴۵ میلیون راس گوسفند حدود ۵۶ هزار تن پشم ساخت می کنیم.


وی ایجاد کرد: ۲۸ هزار تن پشم سفید و ۲۸ هزار تن پشم رنگی.


صدداران همراه خود ردیابی به ممنوعیت صادرات پشم اجتناب کرده اند سال ۹۷ ذکر شد: کنسرسیوم دام سبک اجتناب کرده اند ابتدای سال ۹۹ امتحان شده کرده زمینه را برای صادرات پشم رنگی فراهم تنبل کدام ممکن است امیدواریم توسعه صادرات پشم رنگی تحریک کردن شود.


مدیرعامل فدراسیون دام سبک واردات پشم سفید در سال قبلی را حدود ۳۲۰۰ تن عنوان کرد و افزود: این واردات {انجام شده} و نیازی به آن است نداریم، باید بگویم کمیت زیادی اجتناب کرده اند این پشم مربوط به پشم در ملت وارد تبدیل می شود. ملت.” پشم مغولی شبیه پشم گوسفند ایرانی است.


وی ذکر شد: در روزهای ابتدایی سال ۹۷، قیمت گوشت در فصل بهار و تابستان افزایش و افزایش کشف شد، مسئولان برای تحمیل تعادل دسترس در بازار گوشت وارد کردند و بیشترین کمیت واردات {اتفاق افتاد}. و به مقیاس کافی گاو در ملت وجود داشت. ملت، با این حال به نظر می رسد مانند است مقامات در موقعیت به مدیریت بازار نیست.


وی همراه خود ردیابی به تکرار تخصص واردات گوشت در سال ۱۴۰۰ ذکر شد: گوشت در حالی وارداتی است کدام ممکن است {به دلیل} گرانی میزان بلعیدن گوشت در ملت مقیاس را کاهش می دهد.


این سرزنده مالی انتخاب دادن به نهاده های دامی را غیرکارشناسی عنوان کرد و افزود: سهمیه نهاده ها باعث افزایش قیمت تمام شده گوشت و بردن گوشت اجتناب کرده اند سفره مردمان شده است. فشار برای بردن گوشت بر مرغ و تخم مرغ وارد شده است و به دلیل شاهد مشکل هایی {در این} زمینه نیز بوده ایم.


صدر الدردار همراه خود خاص اینکه شایعات کسب اطلاعات در مورد لغو فارکس محبوب متناقض است، ذکر شد: وزارت کشاورزی باقی مانده است دستورالعملی برای این سیستم ریزی و انتخاب گیری {در این} زمینه و {اطلاع رسانی} نکرده است.


به مشاوره مدیرعامل فدراسیون دام سبک؛ معمول قیمت حیوان خشمگین کیلویی ۷۰ هزار تومان است در حالی کدام ممکن است قیمت گوشت کیلویی ۱۸۰ هزار تومان است. مافیای گوشت اجازه نمی دهد قیمت گوشت کاهش پیدا تنبل، مقامات وارد می تنبل. با این حال پرس و جو بی نظیر اینجاست کدام ممکن است چرا همراه خود وجود واردات همچنان قیمت گوشت بنفش دسترس در بازار بالاست؟


وی در نهایت ذکر شد: امیدواریم سرانجام پوشش های اقتصاد مقاومتی در زمینه تولیدات دامی اجرایی شود.


انتهای پیام/