واریز جریمه تخلف پیمانکاران در نظر گرفته کارمندان/برای وفاداری شغلی کارمندان امتحان شده می‌کنیم


وی افزود: همراه خود موضوع کارمند دو گونه برخورد تبدیل می شود؛ منصفانه نوع آن مورد توجه قرار گرفت شعاری و ابزاری و بهره مندی اجتناب کرده اند کارمند شناخته شده به عنوان ابزار است کدام ممکن است در وسط های مختلف اجتناب کرده اند جمله در ابتدای انقلاب عده ای مدام دم اجتناب کرده اند کارمند می زدند به همان اندازه اجتناب کرده اند آن شناخته شده به عنوان ابزار بر علیه نظام اسلامی استفاده کنند.  

زاکانی یکپارچه داد: آنچه عظمت کارمند را نماد می دهد انجام کار خدایی است؛ لذا این حضور خواهید کرد حکایت اجتناب کرده اند باوری دارد کدام ممکن است باید در گروه شهرداری کدام ممکن است سازمانی کار محور است خودش را نماد دهد؛ اگر کار و کارمند را اجتناب کرده اند شهرداری کنار کنیم چیزی اجتناب کرده اند آن باقی نمی ماند و نقشی کدام ممکن است کارمندان در تحمیل زمینه صحیح برای منصفانه زیست مناسب در شهر دارند بی همتا و بی بدیل است. 

شهردار تهران اضافه کرد: اگر کار را عبادت بدانیم، این عبادت آنقدر قطعا ارزش آن را دارد دارد کدام ممکن است پیامبر اسلام (ص) بوسه بر انگشت کارمند می زند و مفتخریم کدام ممکن است شهرداری معبد و محل عبادت ما است. ما همراه خود خدمت به خلق می توانیم به بالاترین رتبه ها برسیم؛ باید ملاحظه کنیم کدام ممکن است قطعا ارزش آن را دارد به نوع کار و رنگ لباس ها نیست قطعا ارزش آن را دارد دقیق چیزی است کدام ممکن است بین ما و خدای ما رقم می خورد.

وی عنوان کرد: ما خواهید کرد را عظیم و گران می داریم و  تعدادی از گام را نسبت ارائه می دهیم رئوس مطالب کردیم؛ اولین گام این بود کدام ممکن است در مجموعه شهرداری تاکید قابل توجه داشتیم کدام ممکن است تکریم کل پرسنل برای ما موضوعیت دارد اعم اجتناب کرده اند پرسنل مناسب و قراردادی و کارگران و کارمندان. باید مورد توجه قرار گرفت ویژه و اساسی به کارمندان گران داشته‌باشیم؛ باید اجتناب کرده اند تذکر وفاداری شغلی ظرفیتی تحمیل کنیم کدام ممکن است وفاداری مناسبی برای او یا او فراهم شود لذا امتحان شده کردیم قابلیت همه کارمندان را سند و ضبط کنیم به همان اندازه برای او یا او این سیستم ریزی و تضمین استمرار کار را فراهم کنیم.

زاکانی بازگشت به شد: در شهرداری تاکید کردم کدام ممکن است در قراردادها برای تضمین استمرار کار کارمندان باید طوری حرکت کنیم کدام ممکن است حق و حقوق کارمند ادا شود؛ علاوه بر این تاکید داشتم کدام ممکن است باید پیمانکارانی کدام ممکن است خوشایند کار می کنند را الهام بخش کنیم و چارچوبی را ترتیب کنیم کدام ممکن است اگر پیمانکاری تخلف کرد جریمه شود و افراد جریمه مستقیما در نظر گرفته کارمند واریز شود؛ سعی ما در شهرداری اینجا است کدام ممکن است امکان را برای پیمانکاران اجتناب کرده اند ماه در گذشته صنوبر کنیم به همان اندازه آن کار به نحو احسن انجام و اجتناب کرده اند طریق پیمانکار حق کارمند ادا شود.

شهردار تهران همراه خود ردیابی به افزایش میزان حق و حقوقی کدام ممکن است امسال اندیشه در مورد شده، ذکر شد: در مقامات نیز خاص کردم کدام ممکن است باید این افزایش را پلکانی کنیم به همان اندازه برای اشخاص حقیقی در مرحله زیرین‌تر کمتر از افزایش را داشته باشیم؛ در معاونت دارایی ها انسانی انواع کارمندان را سند و ضبط می کنیم به همان اندازه به آنها خدمت حاضر کنیم و برای او یا او نیز سهمی اجتناب کرده اند خدمت را بگذاریم چرا کدام ممکن است با بیرون کار کارمند، شهرداری معنایی ندارد. 

وی اضافه کرد: در مجموعه مدیریت شهری تمام امتحان شده ما اینجا است کدام ممکن است بتوانیم وفاداری شغلی را در مرحله بالایی لحاظ کنیم و خدمت خوب ای را به نحو احسن داشته باشیم؛ این سرلوحه کار ما است و حق خواهید کرد کارمندان بر گردن شهر حق عظیمی است چون خواهید کرد موقعی کدام ممکن است توجه‌ها خواب هستند مشغول کار هستید و  سختی های کار خواهید کرد را کسی نمی بیند؛ در ساعت شب مرطوب تهران ۱۰ هزار نفر در زیر باران صیانت می کردند کدام ممکن است آبگرفتگی تحمیل نشود و این است مشکل را کمتر کسی می بیند، لذا نسبت به سال در گذشته در ۱۲۳ ناحیه ، تنها منصفانه ناحیه آن هم برای لحظاتی صورتی شد و بعد اجتناب کرده اند آن به حالت دوره ای بازگشت. 

زاکانی خاص کرد: منصفانه سری اشخاص حقیقی کدام ممکن است جستجو در عیب و ایراد تکل هستند،می گفتند همراه خود اولین باران چه مشکلاتی در شهر تحمیل تبدیل می شود با این حال  باران بارید و اتفاقی نیفتاد و گفتند اگر برف ببارد تولید دیگری کار شهر تمام است با این حال برف هم بارید و ۹‌تنها انگشت و دلمان نلریزد اما علاوه بر این اعضای خانواده در شهرداری دعا می کردند کدام ممکن است این برف استمرار پیدا تنبل به همان اندازه گشایشی اجتناب کرده اند طریق آن برای ملت فراهم شود. 

شهردار تهران تاکید کرد: امیدواریم همراه خود جدیت خواهید کرد جاری و هوای شهر روز {به روز} بیشتر شود و ما هم بتوانیم شناخته شده به عنوان مدیریت شهری در برابر این مردمان سربلند باشیم و هم خدمتگزار خوب ای برای شما ممکن است کارمندان گران باشیم. موقعیت خواهید کرد کارمندان در دستور انقلاب و بعد اجتناب کرده اند انقلاب و در حفاظت مقدس موقعیت بی بدیلی است  و به همان اندازه همانطور که صحبت می کنیم در همه ادوار موقعیت خواهید کرد انصافاً خاص است. انقلاب و مسئولین ملت مدیون خواهید کرد هستند و این است انقلاب متعلق ارائه می دهیم قشر زحمتکش محله است. امیدواریم بتوانیم همراه خود خدمت،  دلداری و اوقات فراغت را برای شما ممکن است و خانوار تان به ارمغان بیاوریم.  

به گزارش شهر در طولانی مدت این مراسم اجتناب کرده اند کارمندان الگوی شهرداری تهران تجلیل شد.