ورزش ۵۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۷۸ واحد تولیدی در استان تهران


 فعالیت ۵۰ هزار و ۶۷۸ واحد تولیدی در استان تهران

معاون توافق امور مالی استاندار تهران ذکر شد: ۵۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۷۸ واحد تولیدی در استان تهران داریم کدام ممکن است ۱۵۶۳ واحد راکد هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۵۵ قالب تجاری پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ نسبت دارند.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند پایگاه {اطلاع رسانی} استانداری تهران، مونتاژ ستاد تسهیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع سبدها ساخت استان تهران به ریاست حشمت اله عسگری معاون توافق امور مالی استاندار تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور بهزاد بهزادی مدیرکل محل کار فریب دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال استانداری تهران، مسئولان تجهیزات های استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان واحدهای تولیدی برگزار شد.


عسگری همراه خود ردیابی به موضوعات مطرح شده در مونتاژ گفت: مشکلات واحدهای تولیدی در زمینه تامین اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور مالیاتی در مونتاژ مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزینه ها اجباری در راستای رفع سبدها ساخت متعهد شدن شد.

وی همراه خود ردیابی به لزوم حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی های اطلاعات بنیان عنوان کرد: تجهیزات ها باید در بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری مطالبات نمایندگی های اطلاعات بنیان به فوریت حرکت کنند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم همراه خود این سیستم ریزی های {انجام شده} در سال جاری به خوبی به فرمایشات مقام معظم مدیریت جامه حرکت بپوشانیم.

معاون توافق امور مالی استانداری تهران خاطرنشان کرد: ۵۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۷۸ واحد تولیدی در استان تهران داریم کدام ممکن است ۱۵۶۳ واحد راکد هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۵۵ قالب تجاری پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ نسبت دارند کدام ممکن است همراه خود پیگیری اقدامات کارآمد درصدد هستیم کدام ممکن است امسال به مرحله استفاده برسند.


انتهای پیام/