ورود جنایت ۲.۴ میلیارد درهم، قجاق علوفه، درد، خوزستان


ورود جنایت 2.4 میلیارد درهم، قجاق علوفه، درد، خوزستان

مدیر تحکیمات دو دولت آستان خوزستان وقتی جنایت رسید ۲.۴ میلیارد ریال به نظر قجاق الوفاء این خبر منتشر شد.


پیوند به مدیریت همه پیوندها و کرامات عامه سازمان نصایح دولت من صلوات الله پیرانوندی نامه: با دریفت گازارشی مصدر قچاق ۶ هزار ۴۰ کیلوگرم الوفاح منتشر شده است. در وزارت امور خارجه جمهوری ایران.


مدیر تاکتیک های دو دولت آستان خوزستان افزود: مردم راسجی کنانده و نسبت به تنها متهم نظر قانونی ندارد و او نیز متهم است و دو مورد نیز مجرم شناخته می شود. میلیارد ریال و ۴۱ میلیون ریال به عنوان جریمه.


و به عنوان پاسخ اضافه می کنیم: یک پوردا ذکر شده است، اما یک روند قانونی وجود دارد که طی آن احکام اعزام و میانجیگری دو نفر از آنها که یکی از آنها ذکر شده است، پرداخت وجه نقدی صادر شده و قبض انفصال انجام می شود. .


انتهای پیام/