وزیر اقتصاد ۳۵ مسئولیت را به مدیران استانی تفویض کرد


وزیر اقتصاد در ابلاغیه شخصی به مدیران کل امور مالی و دارایی استانداری ها و مدیران مناطق تجهیزات های تکیه کن و تکیه کن به وزارت امور مالی و دارایی، بسیاری اجتناب کرده اند وظایف و اختیارات این وزارتخانه را به آنها تفویض کرد. . .

بر ایده این گزارش، فهرست وظایف و اختیارات تفویض شده به مدیران کل امور مالی و دارایی استانداری‌ها و مدیران مناطق تجهیزات‌های تابعه وزارت اقتصاد براساس ابلاغیه خانوار را می‌خوانیم:

کل خزانه داری مقامات:

– مجوز حق ورود به سامانه خودروهای دولتی برای:
ج: تعمیر و تصحیح مابه التفاوت آمار خودروهای تجهیزات های اجرایی بومی استانداری
ب: امکان اصلاح امضای افسران مجاز شهرستان
ج: امکان صدور مجوز شماره گذاری خودروهای استفاده دولتی برای استانداری
امکان تعمیر و اصلاح مغایرت آماری اعتبارات واریز شده به تجهیزات های اجرایی استانداری
– اجازه تقویت داده ها دارایی، بردن داده ها دارایی، تأیید مشتریان و سوئیچ داده ها دارایی ساده به گروه های اجرایی در شبیه به شهرستان
انجام امور محدود جهت افتتاح حساب نزد موسسه مالی مرکزی مستقیماً اجتناب کرده اند خزانه ذیصلاح
– اتصال صنوبر و نقل و انتقالات موسسه مالی مرکزی و علاوه بر این ارتباط آن همراه خود کد سراسری اشخاص حقیقی و شماره حساب آنها نزد موسسه مالی ها توسط خزانه تصمیم گیری شده.

معاون سیاسی مالی:

– نظارت بر انواع قالب های حاضر شده توسط تجهیزات اجرایی استانداری به کمیته استانداری بند الف تفاهم نامه ۱۸ قوانین بودجه سال ۱۴۰۱.
معاون موسسه مالی، بیمه و نمایندگی های دولتی:
– ارتقای درجه اختیارات مدیران موسسه مالی های استانداری برای صنوبر تسهیلات به صورت فاصله ای و کت و شلوار همراه خود خواستن هر استانداری.
– ارتقای درجه اختیارات مدیران موسسه مالی های استانداری در صدور {ضمانت نامه} و گشایش اعتبارات اسنادی به صورت فاصله ای و کت و شلوار همراه خود خواستن هر استانداری.
اختیارات مدیران استانداری برای جابجایی کارمندان موسسه مالی در شبیه به استانداری
کلیه اسبابک ها فوق پس اجتناب کرده اند تصویب هیئت مدیره موسسه مالی مربوط می باشد.

معاون اجرایی و رشد دارایی ها:

– تعیین مقدار کار کردن مدیران واحدهای قلمرو ای وزارتخانه ذیربط توسط مدیرکل امور مالی و دارایی استانداری همراه خود ملاحظه به شاخص کار با هم و توافق همراه خود اداره کل امور مالی و دارایی در اجرای پوشش ها. ، این سیستم ها و تعاملات ستاد مرکزی وزارتخانه تخصیص یافته است (۱۰ امتیاز از پنجاه امتیاز به اجزا بی نظیر برای این شاخص اختصاص داده شده است است)
– افزایش مبلغ در اختیار مدیرکل هر استان همراه خود برای درمان تبصره ۳ بند ۵ دستورالعمل نحوه استفاده اجتناب کرده اند اعتبارات ویژه موضوع ماده ۲۱۷ قوانین مالیات های مستقیم از دو سهم کل شهرت گزارش شده به نشانی. هر مرحله اجتناب کرده اند پاداش به ۴٪ اختصاص داده شده است است

وسط برتر وکالت و تجزیه و تحلیل ماهر:
– مرجع معامله با به اعتراض مودیان به مالیات قطعی موضوع ماده ۲۵۱ قوانین مالیات های مستقیم توسط شوراهای مستقر در استانداری ها برای کسی حقیقی به همان اندازه سقف منصفانه میلیارد ریال و برای کسی حقوقی به همان اندازه سقف ده میلیارد ریال همراه خود احتساب مستقیم. و دارایی ها مالیات بر خوب ارزش افزوده (به ازای هر حرفه هر دو خوب ارزش افزوده هر فاصله)

گروه مالیاتی ایالتی:

معافیت اجتناب کرده اند جرائم مالیاتی موضوع ماده ۱۹۱ قوانین مالیات های مستقیم و تقسیط بدهی در اجرای ماده ۱۶۷ همین قوانین به مدیران کل امور مالیاتی تفویض تبدیل می شود.

گمرک جمهوری اسلامی ایران:

سوئیچ کادر برای تامین نیروی انسانی در درجه گمرکات اجرایی استانداری به درجه کارشناس پاسخگو برای

گروه مخلوط آوری و کالا اموال:

– حق کالا و نقل و سوئیچ کالاهایی کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند منصفانه سال در انبار بوده و حداقل منصفانه بار به مزایده نرسیده و به کالا نرسیده باشد به همان اندازه سه برابر حد نصاب در پیشنهادات طرفدار.
– اختیار در تهاتر دیون و مطالبه برای کالاهایی کدام ممکن است حداقل یکبار در مزایده سراسری تهیه و فروخته نشده باشد مشروط بر اینکه کلیه مجوزهای اجباری و خوب ارزش پول خارجی در روز آگهی (۲۴ ساعت در گذشته اجتناب کرده اند آن) باشد. حواله صادر شده) اخذ تبدیل می شود مشروط بر اینکه دو برابر شدن حد نصاب مناسب برای معمولی تراکنش ها (بر ایده خوب ارزش پول خارجی روز فوق) اجتناب کرده اند خوب ارزش مناسب کارشناس کمتر نباشد.
– حق اصلاح اصل کالا کالاهای رها شده ای کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند کالا و خروج اجتناب کرده اند قلمرو گمرکی کالای ارائه شده است همراه خود کالای رها شده فعلی سازگار شدن ندارد، مشروط به تایید بالاترین مقام گمرکی درمورد.
– حق تمدید زمان تشکیل پرونده برای برندگان مزایده کدام ممکن است نفر دوم ندارند کمتر از به مدت ۱۰ روز کاری برای منصفانه بار.
– حق تعدیل قیمت کالاهایی کدام ممکن است حداقل {دو بار} در مزایده به کالا نرسیده اند به همان اندازه سقف ۳۰ سهم در موعد مقرر کارشناسی همراه خود توافق کارشناس مناسب.
حق کالا زباله های ناشی اجتناب کرده اند تخریب
– اختیار تعیین مقدار کالا توسط ارزیاب قلمرو ای به همان اندازه زمان پایان دادن حد نصاب پیشنهادات طرفدار طبق اصول مندرج در رویه
– حق تمدید حواله های کالا برای منصفانه بار و به مدت ۱۰ روز در هر مورد دیگر باید برای انتخاب گیری به دبیرخانه هیئت کالا املاک ارجاع شود.
– حق استرداد کالای رها شده طبق تفاهم نامه ماده ۳۳ قوانین امور گمرکی.
حق کالا و بار کالاهای تندرو سطح منصفانه به همان اندازه حد نصاب معمولی پیشنهادات
حق کالا و نقل و سوئیچ کالاهای مفسده تندرو سطح دو به همان اندازه حد نصاب پیشنهادات دانش
مجوز کالا و سوئیچ کالا به موسسات حمایتی ساده کمیته کمک امام خمینی (ره)، گروه بهداری، هلال احمر و امور زندانها. وسط فرماندهی
– امکان تمدید طول حرکت برای مشتریان دارای بار فله کمتر از به همان اندازه ۱۰ روز کاری

همراه خود پایان دادن ساختار و تحمیل حساب اجرایی دولتی و بی طرفانه، اجزا زیر به استانداری تفویض تبدیل می شود:

اختیار ترتیب قرارداد و سازش همراه خود ضامن
– مجاز بودن واریز حق الزحمه کارشناس
– حق واریز سپرده نمایندگی کنندگان در مزایده
حق واریز وجه در نظر گرفته جیب دادگاه
– مجوز تایید اکتسابی حامی توسط شخص استان
حق تمدید صدور اصل کالا

گروه و کمک مالی و فنی ایران:

– اختیار اعطای مشوق های به استان ها اطمینان حاصل شود که تحمیل سود تهاجمی برای توسل به سرمایه به استانداران شناخته شده به عنوان رئیس وسط ارائه دهندگان قلمرو ای.