وزیر ملت شنیده ها اصلاح استانداران را تکذیب کرد


وزیر کشور شایعه تغییر استانداران را تکذیب کرد

وزیر ملت موضوعات مطرح شده در دنیای آنلاین ما درخصوص اصلاح استانداران را تکذیب کرد.


به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد وحیدی وزیر ملت در محیط مونتاژ قرارگاه مقابله همراه خود کرونا کدام ممکن است ظهر همانطور که صحبت می کنیم برگزار شد،  درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در دنیای آنلاین ما موضوعاتی کسب اطلاعات در مورد اصلاح استانداران مطرح تبدیل می شود خواه یا نه این موضوع صحت دارد، اظهار داشت: موضوعاتی کدام ممکن است کسب اطلاعات در مورد اصلاح استانداران مطرح می‌شود تکذیب تبدیل می شود و استانداران همراه خود امکانات مشغول ورزش هستند و شهادت دادن می دهم کدام ممکن است در یک روز واحد روز ندارند ادعا کردن این صحبت‌ها در دنیای آنلاین ما هیچ کمکی برای درمانی وضعیت ملت ندارد.


وی یکپارچه داد: اجتناب کرده اند {افرادی که} بر تأثیر بی اطلاعی این اقدامات را انجام می دهند خواهش می کنیم چنین کاری را نکنند. چراکه هیچ کمکی این موضوعات به افراد نمی شود و عالی سرپرست همراه خود امکانات در جاری انجام مسئولیت است و اظهار تذکر این چنینی مناسب نیست.


یکپارچه دارد…


انتهای پیام/