وزیر نرو با و وزیر انرژی الجزایر دیدار کرد


وزیر نرو با و وزیر انرژی الجزایر دیدار کرد

دیدار سومیمانا وزیر نرو وزیر نیرو و رئیس شرکت نفت الجزایر مدیر همراهان مردم سران کشورهای صادرکان کشور قطر برگزار و دوطرفه گسترش پیوندهای دو طرف، کارندند را تایید کردند.


به قلم گازارش ایلنا در وزارت نرو «علی اکبر محرابیان» نرو وزیر و رئیس جمهور ایران کمیسیون مشترک همکاری هی اقتصاد ایران و الجزایر دار تمامی زمیننه بهویجه دار حوزه برق با الجزایر نمایش عمیدواری کرد حر شاه. سریاتار، کمیسیون، ده کوشور برگزار تازمینه های همکاری تقویت چود.


دار عین ددار «محمد ارکاب» وزیر انرژی الجزایر در تشریح برنامه رئیس عمومی، عین کاشور، ساختمانی برای تولید و توسعه اقتصادی، مشترکان سیار زیاد الجزائر در ایران.


ما خاطرانشان کرد: الجزایر، چشم، در انتظار گسترش پیوندها به ایران، بهویجه، دار زمین، انرژی است.


WL


وزیر الجزایر با بیان انکه ظریفت نسل رعد و برق در کوشور همکنون ۲۱ هزار مگاوات است، مشارکت شرکت عالی ایرانیان در گسترش شبکه رعد و برق الجزایر، پاپ کورن قوی، پاپ کورن متوسط ​​و پارچید تلینگ آنها.


در پایان دو طرف مکلف به انجام تفاهم نامه ها و لقاء و لقاء و لقاء.


انتهای پیام/