ویژه این سیستم های هفته شوراها تشریح شد


ویژه برنامه های هفته شوراها تشریح شد

احمد صادقی مشاور استان تهران در شورای برتر استان ها و رئیس دبیرخانه این شورا در چهارمین مونتاژ شورای برتر استان ها در ششمین مونتاژ شخصی، ویژه این سیستم های هفته شوراها در اردیبهشت ماه را تشریح کرد. اجتناب کرده اند امسال


به گزارش خبرنگار خبرگزاری لبنان، احمد صادقی در چهارمین اجلاس شورای برتر مناطق کدام ممکن است در حال حاضر پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ شمسی برگزار شد، به تشریح این سیستم های هفته شوراها در سال جاری صنوبر.


صادقی ذکر شد: همراه خود اصل رئیس شورای برتر مناطق، اقامتگاه روز شوراها در دبیرخانه شورای برتر مناطق تشکیل شد و روز شوراها ادعا کرد کدام ممکن است همراه خود امضای وزیر احترام تمامی استانداران تشکیل خواهند شد. اختصاص داده شده به راه اندازی مؤثر این سیستم های روز شوراها.


مشاور استان تهران در شورای برتر استان ها همراه خود ادعا اینکه امسال هفته مجلس خواهیم داشت، ذکر شد: برای {هر روز} اجتناب کرده اند هفته مجلس کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۹ به همان اندازه ۱۵ اردیبهشت ماه امسال برگزار تبدیل می شود، ویژه نامه ای فکر شده است. عنوان اختصاص یافته و این سیستم های ویژه ای برای آن تدارک دیده شده است، خاص تبدیل می شود کدام ممکن است شوراهای استانی برای برگزاری این سیستم ها بر ایده نیازهای بومی ابلاغ شدند.


رئیس دبیرخانه شورای برتر مناطق در هفته شوراها به تشریح ۴ راهبرد اساسی شورا صنوبر و ذکر شد: راه اندازی شد شورای برتر مناطق و راه اندازی شد ارائه دهندگان شوراهای در سرتاسر ملت به افراد اجتناب کرده اند طریق این سیستم های مختلف حضور اعضای شورا {در میان} افراد، افشا اجتناب کرده اند سامانه سند مصوبات شورا {در سراسر} ملت اجتناب کرده اند راهکارهای کلیدی این هفته {خواهد بود}.


صادقی ابراز امیدواری کرد: سامانه کامل آموزش شوراها در هفته شوراها افشا شود و همراه خود افشا اجتناب کرده اند سامانه سند تاییدیه شوراها {در سراسر} ملت، همگان بتوانند مصوبات شورا را اکتسابی کنند.


رئیس دبیرخانه شورای برتر مناطق در طولانی مدت هفته عناوین مصوب شوراها را ادعا کرد:


۳۰ مه، روز اورشلیم: مجالس. از دوام و وفاداری اسلامی


۴ اردیبهشت: شوراها. سرمایه اجتماعی و همبستگی سراسری


۴ می مصادف همراه خود روز کارمند: شوراها. ساخت؛ تحمیل اطلاعات و تحمیل حرفه


۱۴ اردیبهشت مصادف همراه خود روز معلم: شوراها. آموزش و توانمندسازی


۴ اردیبهشت: شوراها و نشاط اجتماعی


۴ اردیبهشت: شوراها. شفافیت، پاسخگویی و نبرد همراه خود فساد


۶ می: شوراهای شهرها و روستاهای ثابت


انتهای پیام/