و من با اتهاماتی که باعث ایجاد ۱۵۷ وزیر خارج از فدراسیون عرب شد، از وزارتخانه ای خارج از آن بازدید نکردم.


و من با اتهاماتی که باعث ایجاد 157 وزیر خارج از فدراسیون عرب شد، از وزارتخانه ای خارج از آن بازدید نکردم.

سخنگوی و وزارتخانه های امور خارجه از جمله اتهامات مکرر و مبنای مداخلات ایران، امور داخلی، تحقیرها و نیز کوسورهای، مداخله یک سابقه دیرینه و جیانگ افروزی در جهت یمن، در جهت یمن و در شمال منطقه ارد افرسد.


سعید خطیب زاده سخن ونده، وزارت امور خارجه، در پاسخ به اتهامات پوچ ۱۵۷ وزیر امور خارجه از دولت فدرال، اقدامات ثمره انقلاب با حرکت هایی که در نظر معامله و دیپلماسی دیده می شود، متفاوت است. منطقه جمهوری اسلامی ایران، ته چند، ماه گزته خاوند.


سخنگوی و وزارتخانه های امور خارجه از جمله اتهامات مکرر و مبنای مداخلات ایران، امور داخلی، تحقیرها و نیز کوسورهای، مداخله یک سابقه دیرینه و جیانگ افروزی در جهت یمن، در جهت یمن و در شمال منطقه ارد افرسد.


خطیب زاده صادر کننده کجا نوع بیان بالا، مکرر، رامانی، رامانی بور تقویت پیوند ایران با همسایگان، آدرس کرد و نوار حفار، بلاغت، جمهوری، ایران اسلامی، دعوت از، همسایگان، نظر، مثلا قاف، به عنوان مثال، حل و فصل، عذرخواهی، تفسیر، نظر


سخنگوی و وزارت امور خارجه به ویژه در ولایات سقانا ایران، با مردود شمردان بیانیه، تامی اقدم، جمهوری اسلامی ایران، رادار چارچوب، آثار حکیمت و تممت آردی، کاشور دانست و مداخله دینگرانک. راغماندارک.


خطیب زاده حفظ و تایید قانون اساسی اینجا دفاع عالی جمهوری اسلامی ایران است


انتهای پیام/