پاسخگویی به هر نوع تهدیدی درهم آمدن است حرکت در حاشیه از اطلاعات است


پاسخگویی به هر نوع تهدیدی مستلزم حرکت در لبه دانش است

فرمانده نیروی اثیری نظامی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: پاسخگویی به هر درجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر نوع تهدیدی درهم آمدن است حرکت در حاشیه از اطلاعات است کدام ممکن است بی شک وسط این اطلاعات، دانشکده هاست.


به گزارش خبرگزاری «ایلنا»، امیر سرتیپ حمید واحدی در مراسم تودیع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه رئیس جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشین دانشکده علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنون اثیری شهید ستاری همراه خود ردیابی به لیست های مقام معظم مدیریت در خصوص حرکت {به سمت} نیروی اثیری در درجه اسلامگرایان انقلاب دقیق کرد: هدف اینجا است کدام ممکن است اطلاعات آموزانی در تراز انقلاب اسلامی داشته باشیم، طلاب دینی کدام ممکن است مهمترین مشخصه آنها سازمانی، اخلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید معرفت آنهاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون شک در حضور در این هدف متعالی برای هر طلبه ای تاثیرگذار هستند.


وی همراه خود تاکید بر اینکه باید به مرحله ای برسیم کدام ممکن است در هر سطحی به هر تهدیدی پاسخ دهیم، اظهار داشت: با بیرون شک {پاسخ به} هر سطحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر نوع تهدیدی درهم آمدن است حرکت به حاشیه از اطلاعات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید محور این اطلاعات است. دانشکده.”

فرمانده نیروی هوافضای نظامی تصریح کرد: دانشجویان همین الان همراه خود استعدادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه اطلاعات اساس شخصی را برای نبردهای بالقوه بلند مدت کنار هم قرار دادن می کنند، ایمان دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شریان ها باید روز {به روز} محکم تر شوند به همان اندازه همراه خود پیشرفت دانشکده درجه آموزشی آنها بعدی رود. .

به مشاوره واحدی، دانشکده هوانوردی شهید ستاری عالی دانشکده رسالت محور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل محور است.

امیر واحدی خطاب به اساتید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان اظهار داشت: ممکن است اساتید احترام اجتناب کرده اند عناصر کلیدی در ارتقای توان عملیاتی نیروی اثیری هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید بدون در نظر گرفتن می شناسید به اطلاعات آموزان بیاموزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمان را {فراموش نکنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعلان است. ۴ ماده تشکیل دهنده اساسی آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش». این اراده توجه انداز روشنی را حاضر دهد.

وی شکسته نشده داد: اطلاعات آموزان نیز باید بدانند همین الان روزی است کدام ممکن است باید شخصیت سی ساله شخصی را تعیین کنید دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی کنند در انواع دوستان شخصی دقت کافی داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همواره مراقب رفتار شخصی شناخته شده به عنوان عالی نیروی ارتش باشند.

فرمانده نیروی اثیری نظامی در ادعا ای خطاب به وی همراه خود دقیق اینکه ما ۲ بال داریم یکی بال علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس بال ایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقوا است، اظهار داشت: نظامی جمهوری اسلامی ایران تمایل دارد. افسری همراه خود این ۲ بال آموزشی. را انتخاب کنید و انتخاب کنید علم فوق العاده خوشایند است با توجه به اینکه ایمان محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقوا داشته باشید.

وی اظهار داشت: همین الان دشمنان نظام همراه خود استفاده اجتناب کرده اند روش جدید نبرد باکلاس جستجو در برهم زدن باورها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه های نظام اسلامی هستند، روشی خانه کدام ممکن است ممکن است تمام توطئه های دشمنان را خنثی تدریجی.

همراه خود احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکر اجتناب کرده اند زحمات شاهزاده سرتیپ دوم رودبری فرمانده سابق دانشکده هوانوردی شهید ستاری، شاهزاده سرتیپ دوم خلبان مروی را شناخته شده به عنوان سرپرست جدید دانشکده هوانوردی شهید ستاری منصوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای رئیس سابق را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس جدید آرزوی موفقیت کرد. این دانشکده این دانشکده ادای احترام به شد: امیدواریم در وسط جدید شاهد اصلاحات اساسی تری در دانشکده باشیم.


انتهای پیام/