پانزدهمین همیشه سالانه انگمان علوم سیاسی ایران برگزار میچود


پانزدهمین همیشه سالانه انگمان علوم سیاسی ایران برگزار میچود

پانزدهمین همیشه سالانه و علوم سیاسی ایران با عنوان «علم سیاسی، چالش ها و بلندنظر، ایران دانشگاه و ایالت و رژیم جهانی است» روضه ۱۷ و ۱۸ اسفندماه برگزار میچود.


به نام گازارش ایلنا، پاپرسیدپان هیمایش سالانه انگمن علوم سیاسی ایران با عنوان «سیاست: چالشها و فرصت ایران، تعامل دانشگاه، دولت و رژیم جهانی» روضه‌ای ۱۷ و ۱۸ اسفندماه در باستار استعاری.


مهدخت زکری دبیر آگری کجاست همیشه گفت: همیشه سالن انجمن علوم سیاسی ایران سه شنبه و چهارشنبه ۱۷ و ۱۸ اسفند ماه با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی، دانشگاه ها و مرشقچور برگزار عالمی.


مدیر GROWA TRUISM PJUHŞKADAH Mrā’at Kāwrmani Afzod: امسال نازدیک ۱۰۰ گواهینامه دبرخانه دارد، همیش شاده است را به کجا می فرستد؟ As Ain Mian, Ps As Angam Dawri 69 Testimonial Noorantter and Carburettor Boden Topics, Shedda Selection.


ما اوزود: بنابریان در جایی که همیش بر اساس سیاست، اقتصاد، فرهنگ، حقوق، فقه، سیاست خارجی و سیاست، هفت نهشت در روز یواخیم دشت است. زکاری گفت: گفتنی است که ما بهم اساتید و دانش آمختگان دانشگاه سلام سراسیر کاشور، آشتی با برگزاری ۷ پیشِه هِ کے کےتر کے کہ کے کاہ کے کے کے اکیدا کیهک کهک سختی.


بیانیه کردی زکاری در آدما: همیش کجاست؟ دکتر در راستا صخرانان کلیدی، کجا هیمایش آقای دکتر جلال درخشا، آقای دکتر محمدباقر حشمت زاده و خانم دکتر گرنه کششیان کهند بود. چه چیزی مهم است؟


پرامون اشاعه چکده و مقالات همیش پانزدهم دبیر آگرای آنجا همیش اوزود: دوستان و همکاران مقدار کشاورز چون پرسید رز همیش.


زکری گفت: بخشهایی از رتبه علمی و اشاعه کتاب مجموعه مقالات همیشه نذ در هفتای من را به دانش خواهید رشید میرسانم. همچانین وی افزود: بیشتر در رواج وصیت نامه و مقاله به نظر کالج صخرانان گواهی آراء ایشان و چه نظر برگزاری صادر خواحید شادد که از دفتر انگمن ملاقات پگیری است.


ما در پایان از زکات تمامی اندام زیاد آگرای و عالمی همیشه و نیز دوست اندرکاران خانه اندیشمندان علوم انسانی و تمامی نیهاهای همکار که در برگزاری آنجا که همیشه تلاش دشتهدان است.


لینک: https://www.skyroom.online/ch/hossein50692811/ipsa


انتهای پیام/