پرونده پادمانی ایران باید یکبار بریه همیشه بسته چود/ دیر همکاری جدی با آجانس، جای پره فیت دشمنان حضور نخواند آدم دارد.


پرونده پادمانی ایران باید یکبار بریه همیشه بسته چود/ دیر همکاری جدی با آجانس، جای پره فیت دشمنان حضور نخواند آدم دارد.

ی کارشناس مسائل هستای گفت: روندی میان ایران و آقاناس بین ملای انرژی اتمی آغاز شاده که میوتوند منگر با شش شادان پورنده پادمانی شد هامانتور که در همکاری پساده ص د ایران.


حسن بهشتی پور در گفتوگو با خبرنگر ایلنا، در ارضیابی، نتایج سفر مدیر اگنس بین ملی انرژی اتمی و نفرین این سوال، سوال کجاست، آیا میتوان منتظر، دشت که، قضیه کجاست. سفر مردم این کشور نشان میداد که صفر رافائل گروسی نوشته ایران موفقیت، آمیز، بوده و تهران، رسانه کردی، که، حدادر تا ۲۶ اسفند ۱۴۰۰۰ (۲۰ مارس ۲۰۲۲) تصاویر کتاب مقدس مربوط به آن. ده ها سوال مخصوصاً سؤالات، موضوعات، موضوعات، موضوعات، یک همراه سند پشیتبان وجود دارد که به آن آجانس پیوند خورده است، دیدگاه او خاواحد کرد و آجنس قید دوه، پیس به عنوان رانش، توضیح، پایک می شود و دارد. از نظر میرصاد، مشکل کجاست که قابل حل است؟


ما ادم داد: در این مورد، موضوع پشتار کجاست، از جنبه حقوقی و هنری، از جنبه سیاسی، و نفوذ مردم، خاطرات کجاست، و پست ایرانی، اجماع اهالی گنجنده کجاست باز، بر اساس جهت گیری من از بهوهند، ادعاهایی است که دشت دشت بشند به او نسبت داده است. ایران، مقاله تحقیقی در مورد مسائل آنده نردارد، آجانس میتوند نظر کند و حرگا ساولی دشت، یک سوال و انگشت شست پاک پاک پاک پهیده میچود وجود دارد، اما موضوعاتی که به سوال ۲۰۰۳ و پشتر و پیوند خورده اند کجاست. حتی براساس منایزم یشما ‘عمار شهام؟شش کود.


کجایند کارشناس مسائل هشثای همچانین، دار، خاص، خاص، خدار، پیوند به، با، ساختمان، تشکیل، جایی که پورنده، متطره، میچود و آن را ناشی جاسوس در ایران میداند، گیف: م. ساختمان در پرونده ایه آش ایه آش اسناد ماوردی را ماورد براسی قارار میداد که دانشکده های درستی درد. کجاست سرچشمه آجان ها مدعی پازاری کردی بودن و جهت گیری قوی، به عنوان یک سایت، برای ایران، با آن، هسته رسانه کردی، باستان شناسی، به عنوان اورانیوم، وجود دارد، کجاست. و ایران جای جا مانده کجاست؟ کجای وضعیت در منظره میرصاد، روندی، آغاز شده که میتوند آخور با شش شادان، کجا برونده چود هامانتور که در هماکری ایران، با آغانانس پروندا PMD ste shad.


وی آدما داد: موضوع مهمی هست، عنده همکاریهای ایران و آگاناس استخ این همکاری بیاد، دستوری صحیح و دستوری. قضیه خیال من کجاست مسئله نزارت و کنترل اگنس را پدریم و بادنیم منظره کجاست به نظر من فراموش نکردم ولی فراموش نکردم ولی فراموش نکردم حواست باشه، زیر عینک، نیهاد هستند کجاست؟ امروز نز پراساس هومان مدلی که در زمان آقایان لاریجانی و البرادعی بها بروچی صلوات آغان پاپش داده شاد باید با آن کجایند سولات پاپش ذیم تا عین پرنده پادمانی نز بسته شد.


ما اوزود: کجا نز بیاد نگاه با آینده بشد و بادنیم ک هرچادر کجا همکاری دوگانبه پیشتر و باتر بساد جای بری اثر دشمنان حضور نخوحید آمد.


انتهای پیام/