پس از از هفتها، بیش از حر زمان به نازدیک شدیم / زمان تصمیم گیری فرار سیده آست.


پس از از هفتها، بیش از حر زمان به نازدیک شدیم / زمان تصمیم گیری فرار سیده آست.

خاطرات کانندا ارشد کاشورمان : پس از خاطرات مردم پراکنده شدند و زمان گذشت نازدیک شادایم موافقت کرد.


به گزارش ایلنا، علی باقریکانی، معاون وزیر امور خارجه و رئیس سازمان ایران، حساب کاربری توئیتر را مدیریت می کنند:


«بعد از تذکر، پراکنده شد و زمانی توافق شد، اما زمانی بود، توافق قوی بود، توافقی نبود. زمان طراحی مهمانی، خاطرات من، چی گفتیم رشیده آسانتهای پیام/