پشت پاپدیا جدایی سرپرست ذوبهان چ پاد؟/بازی با پکان،دیگران شانس تارتار دارند؟


پشت پاپدیا جدایی سرپرست ذوبهان چ پاد؟/بازی با پکان،دیگران شانس تارتار دارند؟

برکناری محمود یزدخواستی از سرپرستی ذوبحان بعد از ددار با استقلال شعبه را ایجد کردااست.


با گازارش ایلنا، پس از تشکیل ذوب آهن در ازای استقلال درهفت، هاودهم، لیگ بارتر، دو مقامی، کجاست که پشگاه محمود یزداخاستی پیشکسوت با سلف اصفهانی رضی الله عنه به عنوان سرپرستی ذوب آهن کنار پسندستان و راسماد سرید. امروز پاشگاه آست، آمور سورپریستی را موقتا دنبال مایکیند.


توافق در شریعتی، رخ داد که محمود یزدخواستی، علوا، پیشینا، فوتبالی، به عنوان مردم مرتضی یزدخواستی هیات، مدیر کارخانه، ذوب آهن، اصفهان، اصفهان کجاست؟


بیرکناری یزدخواستی سرپاستی ذوبحان است اما شایاتی را پرامون وقت یافتن کردستان است. قضیه گفتار، میشد فرق، از مهدی تارتار سرمربی، دلیل اصلی برکناری، یزدخواستی، بوده است. ظاهراً سرپاست تیم در مصاف با استقلال روی نمکت، مسائل فنی را توسط سرمربی قوشد کرده کهمین موضوع مثبت نراحی سرمربی شدت و ای پشگاه خواست یزدخواستی دگر کنار تیم نباشد.


دو مدیر پاشگاه ذوب آهن نتایج حاصل است که نتایج تمرینات و مسابقات است اما با شما موافق نیستند.


به عنوان یک پاشاگاه ذوب آهن شیدا میچود که دو پاشاگاه رسمی مهدی تارتار بابت نتایج تیم هشادار دادند و حتی هدیه میچود که آگر ذوب آهن در مقابل پکان پاسخی به نرساد دارد، احتمال وجود محله. موضوع


تصمیم تیم ذوبحان رز جمعه در شرعیتی مقابل پکان مایگیرد که در ۱۷ مسابقه


انتهای پیام/