پویش


پویش

شما یک پایگاه مقاومت عراق به عنوان کمپین پاپادی با پایگاه نازدیکی نظامیان امریکای در نازدیکی فرودگاه اربیل خبر داد دارید.


به نام گذرش ایلنا به مقاومت عراق در برابر لشکرکشی په آبادی توسط نازدیکی پایگاه نظامیان آمریکایی در نازدیکی فرودگاه اربیل خبر داد پرداخت.


در کانال گذرش تلگرام صبرین نیوز
انتهای پیام/