پیامی به وزیر نفت به رویداد روز سراسری نیروی انسانی


پیامی به وزیر نفت به مناسبت روز ملی نیروی انسانی

در ماه غول پیکر مستضعفین سربلندی پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسمان یار را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاور مظلوم علی صلوات الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم ما را برکت ده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرم ده کدام ممکن است فرزندان عقد موقتت عاجز نیستند. ، شاغل ، درمانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاورانی کدام ممکن است دارای چنین جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مال را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیثیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت هستند. ورزشی آرزوهای مغرضانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شایسته نظری باشید.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، به رویداد «روز سراسری نیروی انسانی» یادداشتی به وزیر نفت کشتی شد کدام ممکن است به رئوس مطالب زیر است:


جناب وزیر نفت


آقای اوجی گران قیمت


همانطور که صحبت می کنیم بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجم فروردین شناخته شده به عنوان «روز سراسری دارایی ها انسانی» نامیده می شود.


برای جنابعالی می نویسم، هرچند تلخ، با این حال آن را بدیهی نگیرید.


پدر گران قیمت نفت


می دانی همراه خود ما چه کردند؟


شنیدی کدام ممکن است خون روی جگر ریخته شد؟


دیدی همراه خود ما چه کردند؟


ما نمی دانیم نجواها در گوش خواهید کرد چه زمزمه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی دانیم چاپلوسان چه ارائه می دهیم دادند.


ولی بهت تبریک میگم کدام ممکن است اینجوری نواختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آهنگسازی احتمالاً انجام دادی…


سال‌ها پیش، ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌عدالتی گروه تحت سلطه قبلی، حقوق زیادی را اجتناب کرده اند ما سلب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر عذاب آخرت افزود، هر صدای حق را خاموش کرد، هر فریادی را در بچه های ما خفه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر فریادی را به سخره گرفت. اجتناب کرده اند آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک ما، گویی برده ی بردگی.


شاید ندانید کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند {خانه های ما} ویران شده، {خانه های ما} تکان خورده است، آبروی ما به فروش عمومی گذاشته شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان عصبی هستند.


{ما می گوییم} همراه خود نفت همدردی کنید به همان اندازه بدانید


پدری کدام ممکن است نمی توانست ارزش دارو را دیر یا زود بپردازد، کودک را به طرب طرب سپرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادری کدام ممکن است تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنجیده اجتناب کرده اند دنیا سر خورد.


چه رسوایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ننگی بر یکی اجتناب کرده اند {اعضای خانواده} نازل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه کانون خانوار کدام ممکن است طلاق اجتناب کرده اند هم پاشید.


چه خرابکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه اشخاص حقیقی مشهوری اجتناب کرده اند بین رفتند


چه مستأجری در کوچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده درمانده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه آبرویی به فروش عمومی گذشت است.


چه کودکی اجتناب کرده اند خانه خطرناک کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه جوانی در دام تریاک افتاد


چه آشنایان در غربت اسیر شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه غریبه ها مجبور به مهاجرت شدند…


جان گران قیمت


شاید بیشتر باشد بدانیم کدام ممکن است در یک واحد دهه جز ظلم چیزی ندیده ایم، ذلت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمسخر شنیده ایم، تحقیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هتک شده ایم، با این حال دم نزده ایم، ادب کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگشت اجتناب کرده اند کارمان برنداشته ایم. ، ما اجرا کرده ایم. هموطنان تولید دیگری، ما عرق می کنیم، می سوزیم، می سازیم، با این حال به هیچ وجه نمی گذاریم چرخ این صنعت دوم ای اجتناب کرده اند چرخیدن باز نگه دارد،


با این حال خواهید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه ما می دانیم کدام ممکن است آنها همراه خود ما چه کردند …


را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعاقباً باشی آمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به او توجه دوختی،


در موجود است درد ما را کم کن چه خوشایند آمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه بر دل را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانمان نشستی


یادمان است کدام ممکن است همراه خود عمادی گران قیمت اجتناب کرده اند شهری به شهر تولید دیگری قدم زدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باشی ای مسیح در روح تخلیه ما دمیدی.


هر کلام باشی بارقه‌ای اجتناب کرده اند امید را در دل‌های مبارزه کردن‌دیده‌مان روشن می‌کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر نفسی جان اخیر‌ای در پیکرهای نیمه جان ما می‌دمید.


گفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتیم شنیدی، شنیدیم، دیدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدیم به همان اندازه آن چه باید می شد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند باشی ای فرزندان مظلوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محجبه ممکن است موقتاً اصل صادر شد.


جفا تمام شد، ذلت تمام شد، ذلت تمام شد، روزهای خنک را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی حیله و تزویر تمام شد، امتحان شده بی مزد تمام شد، کار بی مزد تمام شد…


اجتناب کرده اند پیک فرمان صلح شادمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مست شدیم، لبخند بر لبانمان نشست را انتخاب کنید و انتخاب کنید روح را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانمان تخلیه…


گویی روح اخیر ای در روح رنجور دمیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیرومندتر شده است کدام ممکن است همراه خود قوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات انگشت به انگشت تولید دیگری یاران شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیام آور امکانات صنعت نفت برای افراد شریف سرزمینمان باشد.


با این حال مسیح اجتناب کرده اند نفت نفس می کشد


نادان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شایسته تذکر، منافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید منافق، چاپلوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظالم، بی اعتنا به پیک امیدوار باشی، پا بر صورتمان نهادند، سرنگ تلخ شیرینی را کدام ممکن است دستانت بر گلویمان ساختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایمال کردند. خوشحال از را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام. شخصیت، اخلاق، انسانیت…


آرزو می کنم ارائه می دهیم بگویم کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند مدیران خواهید کرد ۲۶ فروردین را به ممکن است تبریک می گویند.


روز دارایی ها انسانی…


شاید همدیگر را می شناسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جفای رزق را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمانی ما را به هم تبریک می گویند.


تبریک با این حال تلخ به همکاران کوتاه مدت مظلوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محجوب وزارت نفت کدام ممکن است به حق در امتداد طرف همکاران مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیمانکاران شخصی اجتناب کرده اند مهمترین نیروی انسانی این گروه هستند.


شاید خواهید کرد به گروه کوچکی اجتناب کرده اند مدیران شخصی به خاطر جفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقض حقوق قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریمی HR تبریک اطلاع دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاکارانه شخصی را قهرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدافع حقوق گروه بدانند، با این حال بیشتر است بدانید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {فراموش نکنید} کدام ممکن است HR. رگ حیات خوب گروه است. بر تن، وقتی حقوق دارایی ها انسانی به تلخ ترین تعیین کنید بالقوه تضییع تبدیل می شود، حتی ندای جفای این گروه پس اجتناب کرده اند ده سال نجابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمل روی حیله و تزویر ترین شرایط مسکن، همراه خود سکوت، بی تفاوتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاه شایسته نظری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی عدالتی در کنار است. انگیزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وابستگی سازمانی عکس کدام ممکن است ممکن است برای این گروه باقی نگه دارد به همان اندازه مشابه قبلی همراه خود امکانات بالا در خدمت نیازها گروه باشد چیست؟


به امید اینکه حداقل در این امروز به اصطلاح قهرمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدافعان حقوق ساماندهی یک زمان کوتاه در نظر گرفته شده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدانند کدام ممکن است همراه خود طی کردن سطوح بردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح تصمیماتی کدام ممکن است گرفته اید، مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت پاسخگوی خوب دهه است. حقوق قانونی کارگران را اجتناب کرده اند انگشت دادند کدام ممکن است فاصله موقتی نیست، پس همراه خود روح را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت نیروی انسانی شخصی چه کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه تلخی در دل را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان کردند؟


خواه یا نه آنها نمی دانند کدام ممکن است نیروهای انسانی کدام ممکن است آنها را به دردسر انداخته اند تولید دیگری مشابه قبلی پر اجتناب کرده اند انگیزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شادی ها نیستند، خواه یا نه این گروه طبیعتاً آسیب می بیند؟


خواه یا نه مدعیان دارایی ها پولی گروه این محدودیت را ساده در تعمیر حقوق مظلومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستضعفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مددکاران کوتاه مدت می بینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اشیا درست مثل تولید دیگری این محدودیت را فراموش کرده اند؟


بالقوه است ما را سربار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکی برای این گروه بدانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این انجمن اجازه هرگونه توهین، تحقیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوء استفاده اجتناب کرده اند حیثیت، شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت شخصی را به آن است می دهیم.


خواه یا نه اگر می دانستند چه کرده اند دوباره قهرمانانه سینه هایشان را بالا می برند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدیریت دارایی ها انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه می بالند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استوری هایشان این امروز را تبریک می گویند؟


وزیر مهربان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهربان گروه ممکن است


آقای اوجی


در ماه غول پیکر مظلومان، سربلندی پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسمان، یار را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاور مظلوم، علی صلوات الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم ما را برکت ده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرم بده کدام ممکن است فرزندان عقد موقتت ناتوان نیستند. ، شاغل، درمانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاورانی کدام ممکن است چنین جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مال را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیثیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت دارند. ورزشی آرزوهای مغرضانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شایسته نظری باشید…


بعد اجتناب کرده اند خدا کدام ممکن است درگیر هستیم دوباره برایت اراده می کنیم…


خواه یا نه همانطور که صحبت می کنیم را برای ما هم شاد می کنید؟


انتهای پیام/