پیام استاندار تهران به رویداد دوازدهم فروردین روز جمهوری اسلامی ایران


۱۳ فروردین تصویر آرزو مردمان، موقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر می گذارد آن در نظام جمهوری اسلامی، مظهر مردمان سالاری دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأیید صریح آن، روز مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارکی است کدام ممکن است مردمان ایران عظیم به نظام جمهوری اسلامی آری گفتند. . جمهوری اسلامی رسا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرطنین است.

رای ۹۸ درصدی به تشکیل جمهوری اسلامی اجتناب کرده اند مشخصه های بارز ۱۲ فروردین است. رای را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاق تذکر کدام ممکن است گذشته تاریخی ساده خوب بار گزارش تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی جمهوری اسلامی، چرا کدام ممکن است در هر انقلاب هر دو رفراندوم، نزدیک به ۹۸ سهم آرا تماشا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش شد.

امروز دائمی شناخته شده به عنوان سطح عطفی در گذشته تاریخی شعور را انتخاب کنید و انتخاب کنید دین مردمان مسلمان ایران خواهد درخشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همواره این پیام را فریاد خواهد زد کدام ممکن است ملتی کدام ممکن است اجتناب کرده اند ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستم رنجیده به رهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صراط مستقیم راه خواهد کشف شد. اجتناب کرده اند وابستگی در دین خدا اجتناب کرده اند توکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید التزام به ولایت پیروی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوی جدیدی اجتناب کرده اند حکومت داری را در صحنه جهانی به حاضر گذاشتند.

به برکت انقلاب اسلامی، ملت تعهد شناس، مخلص، زماندار را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بصیرت ایران همواره در کل عمر شخصی عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهتمام شخصی را به انقلاب اسلامی در حمایت اجتناب کرده اند آرمان های امام راحل را انتخاب کنید و انتخاب کنید منویات مقام معظم مدیریت فریاد زده است. امام. رئیس انقلاب: برای بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت همه جانبه انقلاب اسلامی روی توانمندی های محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی کار خواهیم کرد.

این رویداد همیشگی کدام ممکن است باور آرمان های ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثمره خون پاک شهداست را به همه ملت ایران به طور قابل توجهی مردمان فهیم استان تهران کدام ممکن است پیشگام بودند تبریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهنیت عرض می کنم. اجتناب کرده اند این روش روشن .. اجتناب کرده اند خداوند متعال انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی تا حد زیادی این خاندان بزرگوار را خواستارم.

محسن المنصوری

استاندار تهران