چگونه همراه خود استفاده اجتناب کرده اند آیورودا اجتناب کرده اند درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زخم عضلانی مراقبت کنیم؟


دکتر. بانو شارما | ۱۴ مارس ۲۰۲۲

{همه ما} در اقامت روزمره شخصی درد عضلانی هر دو درد عضلانی را تخصص کرده ایم. این اراده روزی {اتفاق بیفتد} کدام ممکن است ما همراه خود کودک هایمان تفریحی می کنیم، سگ هایمان را راه می زنیم، هر دو وقتی اجتناب کرده اند {پله ها} بالا می رویم هر دو سعی می کنیم عالی غیر مستقیم اصولاً راه برویم.

سپس پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدربزرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادربزرگ ما هستند کدام ممکن است بیشتر اوقات {به دلیل} توده عضلانی ضعیفشان اجتناب کرده اند آن مبارزه کردن می برند. در جوانی هر دو پیر شدن، دردهای عضلانی ممکن است برای تعدادی از روز ما را آزار دهد هر دو می توانیم مدت تمدید شده تری در جای شخصی بمانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های روزانه مان را مختل کنیم.

درد/درد/ رگ به رگ شدن هر دو کشیدگی عضلانی ممکن است ناشی اجتناب کرده اند کشیدگی عضلانی باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به حداقل یک رویکرد کامل برای اداره کردن درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید درد دارد.

علل مختلف درد عضلانی عبارتند اجتناب کرده اند:

 • فرسودگی
 • عفونت
 • تحلیل وارد شدن هر دو سایش عضلانی
 • ضعیف مصرف شده ای

دیدگاه آیورودا با توجه به درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید درد عضلانی

طبق آیورودا،اسپاسم هر دو دردهای عضلانی شناخته شده به عنوانمامسا جاتافاتا“، کدام ممکن است به معنای “واتا دوشا بدتر کردن کننده” است، در “ممسا” هر دو عضلانی.

انگیزه تولید دیگری ممکن است تجمع سموم (Ama) در هیکل باشد. سموم می توانند {به دلیل} هضم ضعیف تجمع پیدا کنند. در آیورودا آگاه تبدیل می شود کدام ممکن است اگر شومینه گوارش هر دو آگنی در حالت عدم تعادل باشد، باعث افزایش مرحله سموم هیکل تبدیل می شود. این سموم می توانند باعث نقطه ضعف عضلانی، درد عضلانی، درد عضلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرفتگی شوند.

آیورودا استفاده اجتناب کرده اند عالی رویکرد کامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از جانبه را کمک خواهد کرد که شما محافظت سلامت مفاصل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهیچه ها طرفدار می تدریجی.

معامله با آیورودا برای درد عضلانی، درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قولنج

 • خوردن تقویت می کند های طبیعی برای متعادل کردن واتای بدتر کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش سموم را انتخاب کنید و انتخاب کنید التهابات در هیکل طرفدار تبدیل می شود.
 • روغن های طبیعی آیورودا برای ماساژ توده عضلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفاصل دردناک طرفدار تبدیل می شود.
 • متعدد اجتناب کرده اند معامله با های پانچکارما وجود دارند کدام ممکن است بر روی نواحی دردناک هیکل کانون اصلی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خلاص شدن اجتناب کرده اند شر آما اجتناب کرده اند احساس ها کمک می کنند. برخی اجتناب کرده اند داروهایی کدام ممکن است می توانید بررسی کنید عبارتند اجتناب کرده اند Raktamokshana، Basti، Vamana، Virechana را انتخاب کنید و انتخاب کنید Nasyam. پانچکارما برای تسکین دردهای عضلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درد فوق العاده {مفید است}.
 • آیورودا تاکید زیادی بر رژیم غذایی (آهار) دارد به همان اندازه بدتر کردن واتا دوشا را متعادل تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر نوع ضعیف مصرف شده ای را کدام ممکن است بالقوه است باعث نقطه ضعف عضلانی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را کشف نشده آسیب قرار دهد کاهش دهد. برای تعادل واتا دوشا خوردن غذاهای تلخ، شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرین طرفدار تبدیل می شود. اجتناب کرده اند غذاهایی کدام ممکن است می توانند اسیدیته را افزایش دهند باید اجتناب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذاهای غنی اجتناب کرده اند کلسیم طرفدار تبدیل می شود. بعلاوه ،تعدادی از ادویه مقاوم مربوط به زیره، زنجبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید زردچوبه را به رژیم غذایی شخصی اضافه کنید. آیورودا علاوه بر این طرفدار می تدریجی برای کاهش درد عضلانی اجتناب کرده اند برخی داروها غذایی مربوط به غلات تصفیه شده، برنج، ماست، شکر، سیب زمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذاهای تلخ .
 • ورزش باعث افزایش ورود به خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت در توده عضلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفاصل تبدیل می شود. هر نوع بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آساناهای یوگا {برای حفظ} سلامت ماهیچه های خواهید کرد در پایان طرفدار تبدیل می شود. عالی این سیستم ورزشی مشترک ممکن است به معامله با درد عضلانی کمک تدریجی. می توانید اقدامات یوگا را بررسی کنیدژست نیلوفر آبی، ژست قایق، ژست کبرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره برای تسکین درد عضلانی.
 • آیورودا انجام تکنیک ابیانگا را توصیه می تدریجی. این می تواند یک ماساژ روغن خوب و دنج است کدام ممکن است جستجو در آن عالی اتاق استراحت خوب و دنج انجام تبدیل می شود. این معامله با فوق العاده درمانی، جوان کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای توده عضلانی دردناک برتر است. اشخاص حقیقی بیشتر اوقات پس اجتناب کرده اند عالی مونتاژ اجتناب کرده اند درد عضلانی تسکین می یابند.
 • یکی اجتناب کرده اند آسان ترین نکاتی کدام ممکن است می توانید هر بار کدام ممکن است بافت درد عضلانی کردید بیشترین استفاده را ببرید، توصیه تکه های یخ در . این به طور معمول است ممکن است ارائه می دهیم تسکین بلافاصله بدهد.

بهتر از داروی آیورودا برای درد عضلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خستگی عضلانی

عالی معامله با مناسب درد عضلانی موجود است کدام ممکن است می توان اجتناب کرده اند آن برای اجتناب کرده اند بین برداشتن دلیل برای بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور احساس های دردناک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف اجتناب کرده اند داخل استفاده کرد. مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است محافظت عالی رژیم غذایی مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک اقامت برای سلامت توده عضلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفاصل به شبیه به مقیاس ضروری است.

درمان آیورودا برای درد عضلانی، سفتی عضلانی و اسپاسم

معامله با تسکین درد شامل روغن پیرانت، قرص پیرانت، روغن پراندهارا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاترا پوتلی است. این معامله با برای ادغام کردن ماساژ توده عضلانی دردناک را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن طبیعی است. پوتلی از گرما را لوازم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه می دهد به همان اندازه روغن های طبیعی به عمق احساس ها فشار داده شوند. معامله با تسکین درد علاوه بر این بهتر از راه رفع برای انقباض توده عضلانی است. به رایگان شدن توده عضلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسکین درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفتی {کمک می کند}.

همه فرمول بندی در معامله با تسکین درد نوسازی شده همراه خود پوشش گیاهی بررسی شده زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید موادی مربوط بهسیر، سانتی، گوگول، آشواگاندا، پیپال، برگ رسنا، پودر کافور را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره. این داروها واتا را آرام کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کاهش آما در هیکل کمک می کنند. این معامله با به کاهش درد، تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک در توده عضلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفاصل شکسته {کمک می کند}. روغن پیرانت بهتر از استروغن آیورودا برای سفتی توده عضلانی، درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکسی شدن توده عضلانی. هنگامی کدام ممکن است همراه خود روغن پراندارا استفاده تبدیل می شود، ممکن است یکی اجتناب کرده اند بهتر از فرمولاسیون های روغن آیورودا برای معامله با درد عضلانی باشد.

سوالات معمولاً پرسیده می شود

س: بهتر از داروی آیورودا برای درد عضلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیکل چیست؟

آ. یکی اجتناب کرده اند بهتر از داروها هر دو معامله با دردهای عضلانی استمعامله با تسکین درد. شامل قرص پیرانت است کدام ممکن است همراه خود آرام کردن واتا دوشا بدتر کردن شده در هیکل، درد، تحریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید درد را کاهش می دهد.

س: کدام دوش باعث درد عضلانی تبدیل می شود؟

آ. درد عضلانی ناشی اجتناب کرده اند بدتر کردن واتا دوشا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجمع سموم در هیکل است کدام ممکن است آن را ضعیف کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سمت عفونت ضعیف می تدریجی.

س: بهتر از معامله با آیورودا برای درد توده عضلانی پا چیست؟

آ. ماهیچه های پای ما هر بار کدام ممکن است خرس فشار باشند می توانند این را تخصص کنند. می توانید درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرفتگی را در پاهای شخصی بافت کنید. یکی اجتناب کرده اند بهتر از داروهای آیورودا برای درد پاهامعامله با تسکین درد. ماساژ پاها همراه خود روغن پیرانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاترا پوتلی ممکن است خواهید کرد را اجتناب کرده اند درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرفتگی پا تسکین دهد. اجتناب کرده اند خواهید کردتسکین درد عضلانیمجموعه هایی بر مقدمه ایده ها آیورودا.

بازخورد در گذشته اجتناب کرده اند حاضر تایید می شوند.