کارمندان نمایندگی سراسری پست تصویر صداقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امانت‌داری هستند


به گزارش ایلنا، محمد مخبر عصر همانطور که صحبت می کنیم در نشست صمیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراسم افطاری همراه خود کارمندان نمایندگی سراسری پست ایران به افزایش ورزش‌های کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای اینترنتی در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی مرسولات کالایی افراد اجتناب کرده اند طریق نمایندگی پست به طور قابل توجهی در دوران شیوع کرونا ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: باید چشم اندازها صحیح همراه خود ملاحظه به موقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظایف جدید این نمایندگی در اختیار این گروه قرار گیرد.

وی همراه خود شناخت اجتناب کرده اند زحمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده‌های کارمندان نمایندگی پست به طور قابل توجهی در دوران شیوع کرونا تصدیق شد: باید نمایندگی سراسری پست ایران همراه خود ملاحظه به وضعیت جدید اداره ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای اینترنتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانگی، موقعیت اساسی در جابجایی موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اموال افراد داشته باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور اجتناب کرده اند کارمندان نمایندگی پست خواست به همان اندازه همراه خود امتحان شده برای کشتی کالاهای اساسی می خواست افراد به درگاه منزل ایشان اجتناب کرده اند برخی دلالی‌ها کدام ممکن است باعث افزایش قیمت تمام شده خوب کالا می‌شود، جلوگیری کنند.

مخبر، کارمندان پست را تصویر صداقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امانت‌داری خطاب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ردیابی به دغدغه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات ایشان، تصریح کرد: مقامات تمام امتحان شده شخصی را در کمیسیون‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیات مقامات به کار خواهد بست به همان اندازه مشکلات این قشر تلاش‌کش بدون در نظر گرفتن فوری‌تر برطرف شود.

مخبر در ابتدای سخنان شخصی همراه خود ردیابی به ۳ مقطع مهم ورزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار نمایندگی سراسری پست در دوران پیش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند پیروزی انقلاب اسلامی، هشت سال حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این شیوع ویروس کرونا در ملت خاطرنشان کرد: در دوران نهضت اسلامی اجتناب کرده اند یاد نمی‌بریم کدام ممکن است چگونه کارمندان تلاش‌کش، صادق، امین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاهد نمایندگی پست نامه مبارزین انقلاب اسلامی را همراه خود شجاعت جابه‌جا می‌کردند.

وی یکپارچه داد: در دوران نبرد نیز نمایندگی سراسری پست ایران همراه خود جابه‌جایی نامه‌های سربازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار‌های آنان مایه دلگرمی، استراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحیه بخشی به آنان بود.

معاون اول رئیس‌جمهور علاوه بر این همراه خود ردیابی به ورزش‌های مجاهدانه کارمندان نمایندگی پست در دوران شیوع کرونا ابراز داشت: در متعدد کشورهای جهان ورزش نمایندگی‌های پست در دوران کرونا تعطیل شد، با این حال در جمهوری اسلامی ایران کارمندان نمایندگی پست همراه خود شجاعت، توانایی، دلسوزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلاش اجازه نداند حتی خوب دوم ورزش‌های این نمایندگی قطع شود.

عیسی زارع، وزیر ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دانش نیز {در این} مراسم همراه خود تأکید بر اینکه در دوران شیوع کرونا، ورزش نمایندگی پست {به دلیل} خریدهای اینترنتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرحضوری افراد تعدادی از برابر شد، دقیق کرد: {در این} دوران بار کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای دیجیتال بر روی دوش کارمندان نمایندگی سراسری پست بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید حمایت‌های ویژه‌ای اجتناب کرده اند این قشر تلاش‌کش شود.

وی همراه خود تأکید بر اینکه باید ورزش نمایندگی پست {به سمت} هوشمندسازی حرکت تدریجی، ادای احترام به شد: وزارت ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دانش در مقامات سیزدهم جستجو در کدام ممکن است اجتناب کرده اند فناوری‌های روز برای کشتی نامه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محموله‌های کالایی افراد کمتر از استفاده را تدریجی.

وزیر ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دانش به توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطوح کاری نمایندگی پست ردیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان کرد: بهترین وسط تجزیه مرسولات پست سال قبلی در تهران افتتاح شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مرحله قبول موارد نیز سرویس ویژه‌ای برای کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای اینترنتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانگی فراهم شده {است تا} با بیرون برای مشاوره نمایندگی پست مرسولات آنان در وب پست به ورود به در بیاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش رهسپاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص هم این سیستم‌هایی داریم به همان اندازه همراه خود هوشمندسازی توسعه امور تسهیل شود.

زارع‌پور اضافه کرد: اصلاح تعرفه‌های پستی باید تغییر به حداقل یک رویه در مقامات شود به همان اندازه در ابتدای هر سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کبریت همراه خود نرخ تورم تعرفه‌ها اصلاح شود.

{در این} مراسم علاوه بر این به پاس بزرگداشت سردار قاسم سلیمانی، تمبر یادبود این شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردار غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشید اسلام به مخبر تقدیم شد.