کاهش ۵۰ درصدی خوردن گوشت زرشکی / ۴ میلیون راس بره نر توسط دست دامداران


کاهش 50 درصدی مصرف گوشت قرمز / 4 میلیون راس بره نر در دست دامداران

رئیس شورای تامین دام ملت ذکر شد: تقاضا برای گوشت زرشکی کاهش چشمگیری داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت خوردن در ایام نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمضان نسبت به سال های قبلی کاهش چشمگیری داشته است. در سال های قبلی اگر خانوار ای ۱۰ کیلوگرم گوشت برای نوروز می کسب، امسال کسب شخصی را به نصف کاهش می داد.


منصور بوریان در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار مالی ایلنا، قیمت گوشت را تابعی اجتناب کرده اند تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا ندانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود:: اجتناب کرده اند ابتدای هفته اول فروردین ماه، تهیه دام سبک توسط دامداران در استان های فارس، کرمانشاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوزستان مرتفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید این افزایش تهیه به همان اندازه بالا اردیبهشت ماه یکپارچه دارد. با این حال افزایش تهیه به معنای تخفیف گوشت نیست در جاری حاضر بازار در شرایط خم شدن تورمی به حرکت می برد به منظور که قیمت ها به قدری ورودی گذشت است کدام ممکن است حتی همراه خود توقف صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آغاز واردات گوشت، قیمت این محصول دسترس در بازار کاهش پیدا نکرده است.


این پرانرژی مالی همراه خود ردیابی به معمول قیمت دام سبک افزود: در ابتدای سال قیمت دام از نزدیک کاهش کشف شد با این حال پس اجتناب کرده اند تحویل داد در هفته قیمت آن {به دلیل} افزایش تهیه به کمتر اجتناب کرده اند ۷۰ هزار تومان در هر کیلوگرم رسید. با این حال {به خاطر داشته باشید} کدام ممکن است این قیمت ارزش های ساخت را جبران نمی شود.


رئیس هیئت تامین دام ملت همراه خود دقیق اینکه طی ماه های بلند مدت دامداران همراه خود کم آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکسالی مواجه خواهند شد، افزود: اجتناب کرده اند سال قبلی تاکنون حدود ۴ میلیون راس بره کنار هم قرار دادن کشتار توسط دست دامداران که همچنان ادامه دارد. اجتناب کرده اند مقامات پیش بینی داریم در راستای پوشش های حمایتی مجوز صادرات دام سبک صادر تدریجی به همان اندازه دامداران متضرر نشوند.


بوریان خوردن گوشت زرشکی را در ملت کاهش داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: وزیر کشاورزی در بازدید به ایلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید کهگلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد وی همراه خود نظارت از واقعی بر میزان دام های باقی مانده توسط دست بادیه نشینان اجازه صادرات ۲۵۰ هزار راس دام سبک را دادند با این حال در حرکت ۴۰ هزار راس دام صادر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجوز صادرات به بهانه ترتیب مقررات لغو شد. بازار گوشت


رئیس اتحادیه سراسری صادرکنندگان دام همراه خود دقیق اینکه مجوز واردات گوشت به بهانه گرانی گوشت دسترس در بازار صادر شده است، افزود: در جاری حاضر مقامات اجازه واردات ۱۰ هزار تن گوشت را داده است، متعاقباً خواستن است. برای گرفتن، حمایت کاهش خواهد کشف شد.” خیابان صادرات هم آسفالت شود به همان اندازه انگیزه تولیدکنندگان اجتناب کرده اند بین نرود.


وی همراه خود ردیابی به گرانی گوشت گوسفند ذکر شد: تقاضا برای گوشت زرشکی کاهش چشمگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن آن در ایام نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمضان نسبت به سال های قبلی کاهش چشمگیری داشته است. در سال های قبلی اگر خانوار ای ۱۰ کیلوگرم گوشت برای نوروز می کسب، امسال کسب شخصی را به نصف کاهش می داد.


به مشاوره وی؛ در نوروز ۱۴۰۱ خوردن گوشت مرغ نسبت به گوشت بره افزایش کشف شد. در واقع باید ملاحظه داشت کدام ممکن است همراه خود افزایش دمای هوا میزان خوردن گوشت زرشکی مقیاس را کاهش می دهد.


بوریان همراه خود ردیابی به هزینه گوشت زرشکی دسترس در بازار ذکر شد: قیمت دام سبک کیلویی ۶۸ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نر ذبح شده کیلویی ۱۳۰ هزار تومان است.


انتهای پیام/