کشتی “کابل” رفع تنش اداری بازداشت + پشتیبانی


کشتی

کشتی کابل به عنوان چند، هفتا، گازتا، جواز قابل حمل، جواز اجرای منع رفت و آمد.


کاشتی «کابل» نوعی غذای غزارش ایلنا است – در تاریخ ۲۹ بهمن ماه – در کیاز در بنادر هند، یک بازداشتگاه اداری بسیار رایج است.


فهرست مطالب


بهگزارش خبر نگار، ایلنا اقتصادی، پلاک مرجع موجود، درباره کیستی، کابل صفر ۰۷۲، نام رسمی، گمرک بندر کندلا (کهلاز بنادر دولتی هند، محاسبه من چود) ناشان مدهد که دار، مورخ ۲۰ فوریه هجری قمری ۲۰ فوریه اداری دراخواست. Detention Kala and Kantinerhai Loading Shedda Ba Kishti Cable by Bandar Kandla Under the All Import Manifest (IGM) Shamara 23033229 Ra Dada Ast.


ohdpkf05-بازیابی شد2


اینجا درخواستی در نقش «رنجیت کومار»، دستیار کمیسر بخش، گزارش و تحقیق و تفسیری در این باره دارد تصمیم گیراند، پرونده بازداشت اداری. حماشینین به دلیل سختی بار و گل رزهای ذکر شده، بدون حمایت مردم، نام خود را بالاتر از نر گذاشت.


ps همانطور که در جایی که نامیده می شود پخش می شود، بدون کاما. شرکت بارمان ساحل اروند نز با دو خریدار و دو دوست کالایی کبار روی جایی که کشتی محمواتی دشتند ایمیل با ذکر فوریت ارسال mykind به ساختمان اینکه Keşti کابل با مدرک وجود Mughirt Şêrêt Şêrîr Nam Şehir Şanlıam دقیقاً صالحین. عهد و پیمان او با خطوط کانتانری و نامیاندگان تربت آست.


این یک ایمیل است که حاوی متن نامه است که به خط کشتیرانی نوشته شده است که به بندر کندلا متصل می شود، منبع کابلی با توضیح دم شدت سیگنال:


«کشتی کابل (با شمارا صفر ۰۷۷۲) در بندر کندلا پهلوی گروتا و مقام گمرک کجاست بندر با دفترچه بررسی کاردا و تا کوبی پرنماها ها و مظهر عالی تمامی کنتینرهای حاضر روی ایرین وینک است. مقامی ذکر کرد که نقطه پایپرادند که مبدا برخی از کانتینرهای که با کیستی کابل به بندر کندلا رشیده اند.[بندر دیگری] شدت و نظر را ذکر کنید که پرنامهاهای سویچ صادر است. همچانین مقامت گومرک دعوی کردستان و تا تمامی پرنماها و مظهر بالا کانتینرهی که در کشتی کابل صفر ۰۷۷۲ از بندرعباس اصل تاخالیه در کاندلا پرگیری شادیرند، قرار بدر غرر. بهترین مکان برای دانستن شما چیست، کجا هستید؟ خواچمند آست بلافاصله نظراتش را به او نسبت دادند، قسمت های پاهایش که باید در کار بایورید ببیند کجاست؟


ind22ex


سند کجاست رک و راست که اینجا توقیف اداری است کستی و کابل و کنتینرهای بار سنگین و میانجی و واسطه در مسیر بندر کندلا و بوده و خوشبختانه و از رز و گزثه کجاست کشتی بازداشت شیده آست لغو شد.


البته این موضوع برای اینکه کابل کشتی، نبوده، قانون اساسی هند کنار گذاشته نشود و بازداشت اداری برگزار شود، طبق اطلاعات سایت دو مرجع بین ترافیک دریایی ملی و یافتن کشتی کستی «گلسان»، باعپرچم، پیکر ایران و تخلیح و برگیری آن به طوائق افتخار است.


بر اساس اعلام صاحبان برهایی، بار سنگین است، دلیل اصلی بازداشت اداری کاشتی کابل و عدم اجازه خروج از برهای، شدت انجام آن توسط بندر کندلا، با معلومات کلاهجی بودا ک. تحت «سویچ بیل» (پرنامه برامه بحری سومین عنوان بهایی) شاهند.


هیچ مدرکی وجود ندارد، اما کمبود افراد وجود ندارد، اما در مورد وجود یک سؤال، یا یک سؤال، هیچ مدرکی وجود ندارد که پاسخی وجود ندارد. و اما در مورد حاضر، شواهدی مبنی بر ارتباط سمانه گامراقی، به عنوان اشکال مختلف شورحی، و نیز عبارات امارات و هندوستان، و ادغام پرنامها قابیت راستی ازمایی پدا کاردهند وجود دارد.


مسعود پالمه عضو هیئت هیئت انجامین،کشتیران وخدمات دار گفتوگو باخبرنگار ایلنا در بیانیه اینکه رز دوشنبه، مشکیل، کابل، بندر کندلا، برطاف شادده، خارج شارین، سارین پرشارین کشتی گیلسان هستند. مشکلات نظر میرصاد مشکل کابل حل شدن و جدا شدن استحکام آن است و قضیه کابل مشکل نظر خلیح بار است که قوی ترین است.


ما با قابل حمل، سلام حامل، کابل کشتی، سیم تایید: کابل تمام بار کشتی، او بتا تور یک دقیقه، کانتنره های که کشتی، کابل کشتی، کارادا، محصولات، استعاره، سدادی، که هی، که حجاز، مانی، بای آش، بریان، ن،،،،،،،، مسائل مربوط به خود کیشتی و شرک البلکه با شواهد اشکال محمولی، کجاست کشتی، روایات شدت غلاف، و مشکل. از اقسام از پیش موجود نظر قبلی، وجود اختلافات من بین بانک مرکزی هند و گمرک هند اگاد.


منظور از سؤال بر اساس شواهد و بازداشتگاه‌های اداری در قالب «کابل» و تعلیق «گلسان» و تغییر روایت هندی به صورت راوی در «سویچ پایال» چیست؟ در هند ایجاد شاد ببین قراردادهای دور بنادر هند بودیم کجاست، البته عقیده هند این است که اصل درگ شان ایران و سلسله روایت ایران صادر شونده مشکل دارد.


از تناقض سلسله راویان به عنوان دلیلی بر یافتن مشکل اخراج در کجا شدید است و gif: از نظر اصطلاحی، سلسله راویان و نام سلسله راویان را به عنوان سومی «سویچ بیل» می شوند. دو طرف باز از مظاهر اصیل طهارت نفس به عنوان کالا است، در اصل ایران، امده، نبرین و انجی، چنانکه تناقض اشارات حضور درد است.


معنی این سوال چیه سوالت چیه کجایی دادم:هار چند در سلحی تهمت زدم با هومین و روش و خلیح برگیری و می شد ولی با دست. من دایرکت کردم، من، یک باشیم، یک موضوع غیر گردشی، یک سابقه بانکی و شواهدی بر وضعیت آن وجود دارد، من باین، مسائل مبادله ما اساساً بین ایران و هند حدود حرام است. نفوذ بسزایی نادرد دولتش ای دو یاران صالح و ای شرکت بار و انتقال نجران انتقال و انتقال مستقیم است چنانکه اصل ایران به مقصد هند بشند.


دبیر انگمان کشتری دربارا احتمال لغزش بار کجاست کشتی ها خواه برخی کشت باغی و کشاورزی و فساد پیزر آست و زیان بها بار آدمه دشت نمایش: ری بری انجم، عملیات اولیه، صادر مای کیندا. در نتیجه نتیجه براس جناب فرستنده بر فرکیند «سویچ پی ال»انگام میچود و حالا به عنوان «سویچ بی ال» منبع اعتراض به عنوان مقصد تصمیم که اینجانب است. مسئولیت.


ما دربارا از دست دادن بار کلاهجی اسم طرف که حلال این قضیه است اما شواهدی از قرارداد “سوئیس” هست و بازداشت اداری زیاد است.رفتر راست است و ساخته شده است، با اراده، برای مقابله با بار میل خود به باردار شدن.


دو همراه کالااگر به عنوان کلوزا و بوش ها همل مورد استفاده کاردا بشند، تعریف و مکانیسم های مشخصی وجود دارد و تصویری از ظهور زیان دیده می شود که کالا میتوانند به عنوان منفعت از کنند استفاده می شود، اما منابع صاحب خان ۹، پوشچای بمهای نادشتند.


انتهای پیام/