کشف یک کیلو چهار و ۶۰۰ گرم پودر هروئین با واسطه گمرک


کشف یک کیلو چهار و 600 گرم پودر هروئین با واسطه گمرک

سخنگوی گمرک تایید پاسخ: پیش به عنوان ظهر امروز، همکران گمرک از دو مسافر، چهار کیلو و ۶۰۰ گرم پودر هروئین، با تصویر ماهرانهای جاساز، شناسایی و کنترل کرندند ضروری است.


به گزارش ایلنا، سید روحاله لطیفی، تشریح اعضای بدن، خبر کجاست: امروز ساعت ۱۱، سیزدهم، اسفندماه، کرکنان، اداره کل گمرک، دوغارون، استان، خراسان رضوی، که در، مرز، مرز، ایران، ایران افغانی، مقدار چهار کیلویی و ۶۰۰ گرم مواد مخدر مانند هروئین، پودری که در ماشین ماهرانهای، در دوار، به انواع مختلف تقسیم می شود، چ.


و آدام داد: کارکنان گمرک با عنوان مرزیپان اقتصادی به عنوان شور با تسهیل امور تجارت و با توانائی محدود با دقت کار و پا با کبریت با قچاق کالا و مواد مخدر. با ماده مخدر، با تسهیل در امر تجارت، با قابلیت های محدود، با دقت کار و پا، با کبریت با قچک کالا و مواد مخدر.

در مورد سخنه قمرک، گمرک ایران، برها، ادارۀ اکتشافات مواد مخدر، اداره جایگاه نخست و اداره کشفیات کلای قچک، و اداره جایگاه دوم قرار گرفتح است.


انتهای پیام/