کشف ۷۷۲ خودرو و سرقت موتوری پاکت کاروان سه رز


کشف 772 خودرو و سرقت موتوری پاکت کاروان سه رز

رئیس جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران آقای فرماندی انتظامی وقتی معلوم شد ۷۷۲ دستگاه خودرو و موتورسواران خبر داد را دزدیده اند.


به گذر ایلنا، سردار محمد قنبری، دار در یک بار، نمایش کردها: مرحله ای که در آن عملیات دوئل با سرقت با هدف افشای وسیله حمل و نقل، سارقان و سارقان راه اندازی شد که مدتی به طول انجامید. دوره زمانی رز در سراسیر کاشور در یک استیج.


ما اوزود: مدت زمان عمل تفریق، ۵۱۰ دستگاه خودرو و ۲۴۲ دستگاه موتورسلکت، سرقت از من حمراء، ۵۷۱ بند مطالب سرقتی و ۳۹۵ بند لوازم خودرو. کشف و شمارش سارقان مقاله قبلی و مراجع قانون آنه.


مقام ارشد انتظامی به گفته افزیش دی بربری، کشافیات منسوب به گزاره ای قبیله ای، خاطرانشان کجاست، کرد: شاهدی بر کثرت گرایی، دکتر موفق، کجاست کتیبه دشته به عنوان عبارتی که به آن نسبت داده شده است. نظارت بر دانش و همکاری من مناسب است؟


پرساس گازارش پایگاه کاخ خبری رئیس جمهور آقاهی فرمندی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پایان کردی اعلامیه: انجم اقدم مصاحبه من در برخورد جدی و قاطع با سرقین و بادبان نوقیله و آیت الله خارج شهدار غرار بهار غرار غرار دهر بهاء و نتایج. به اطلاع رسانی خواحد شید.


انتهای پیام/