کمپین هوایی روسیه با Sakhtman، تلویزیون اوکراین


کمپین هوایی روسیه با Sakhtman، تلویزیون اوکراین

کوشور اوکراین از رسانه های کردی، آرک، روسیه، در جریان کمپین های امروز – ساشنبه – خود به کو، و یک برج تلویزیونی در پایتخت را بازدید کرد، هدف تصمیم داد.


به گزارش ایلنا توسط یورونیوز گزارش شده است، در جریان کمپین های امروز – ساشنبه – خود به کیو از کشور اوکراین، رسانه های کردی، کی آرک روسیه، و یک برج تلویزیونی بازدید کرده است.


با ادعای وزارت کوشور اوکراین کارزار شهمین رز کجاست که روسیه به روسیه حمله می کند؟


در مقام اکراینی مقام کیف، هدف تصمیم برج کرفتون در کی یف علت خاواحد تا شبه ها ها آئی به نظر مدت زمان است. مطالعه.انتهای پیام/