کمپین Washington Pesh As 400، Mushki یک کمپین روسی با کمک اوکراین است.


کمپین Washington Pesh As 400، Mushki یک کمپین روسی با کمک اوکراین است.

موضع ارشد دفاعی است، آمریکا، رسانه های کردی، مانند جایی که کاشور، به عنوان صبح امروز – ساشنبه – بیش از ۴۰۰ کمپین، مشخی، لشکرکشی روسی است، با خاک اوکراین.


به نام گزارش ایلنا تو موضع دفاعی ارشد آمریکا رسانه کردی مانند جایی که کاشور از صبح امروز – ساشنبه – بیش از ۴۰۰ کمپین مشکی لشکرکشی روسی است با خاک اوکرایین کرد. مشاهده


وی اوزود به عنوان سیستم دفاعی مشکی اوکراین همچنان، “بادوام، داستانخورده و موثر” بقیه مانده آست.


جای آمریکا کجاست، روسیه، آنجا لشکرکشی‌ها، آنجا که لشکرکشی‌ها صورت گرفته است، بالا رارا، حوزه نظامی، هاوایی، جایی که مناطق دفن حمچنان به او نسبت داده شده است، منسوب است. کل کنترل عالی پشتری درند.

انتهای پیام/