کنار هم قرار دادن راه‌اندازی موسسه مالی مردم هستیم


 آماده راه‌اندازی بانک مردمی هستیم

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی، نظام مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانکی را اجتناب کرده اند ابزارهای انتقادی افزایش بخش تعاون دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: کنار هم قرار دادن عملیاتی کردن زیرساخت‌ها برای راه‌اندازی موسسه مالی مردم هستیم.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی اداره کل تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی استان قم، «مهدی مسکنی» در بازدید به قم همراه خود حضور در نشست هم اندیشی حکمرانی اسلامی وسط ارتباطات مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحانیت کدام ممکن است همراه خود موضوع «الگوی بانکداری در اقتصاد مردم» برگزار شد، کنار هم قرار دادن‌سازی زیرساخت موسسه مالی مردم را حیاتی عنوان کرد. 


وی ذکر شد: اصلاح قوانین بانکداری نیازمند مورد توجه قرار گرفت دینی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه اساتید بخش ریل‌گذار اقدامات ممکن مقامات به طور قابل توجهی در بانکداری اسلامی است. 


مسکنی همراه خود ردیابی به وجود ۵۰۰ میلیون حساب جاری در ملت، ذکر شد: هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ میلیارد تومان سپرده‌گذاری در ۶ میلیون حساب متعلق به کسی حقوقی است. 


وی اعمال مالیات به درآمد این سپرده گذاری‌ها را اجتناب کرده اند مصوبات مجلس در سال ۱۴۰۱ دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: پیش سوراخ بینی می‌شود مالیات اخذ شده کدام ممکن است در بودجه سال جاری هم آمده است بین ۳۰ به همان اندازه ۵۰ هزار میلیارد تومان باشد. 


مَسکنی تاکید کرد: باید کاری کنیم کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند دارایی ها کدام ممکن است بازار تزریق می‌شود در بخش تعاون سرمایه‌گذاری شود. 


معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی یکی اجتناب کرده اند مشکلات بخش اشتغال را نظام بانکداری دانست کدام ممکن است اجتناب کرده اند ابتدا بر اساس مناسبی طراحی نشده است. 


وی همراه خود تاکید بر این کدام ممکن است صندوق تعاون را به موسسه مالی تغییر کردیم با این حال خروجی متفاوتی تبصره نشد، خاطرنشان کرد: شاخص‌هایی تنظیم کرده با این حال کار مردمان تغییری به شخصی ندیده است. 


وحید وزیری راد مدیرکل تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی {در این} نشست ذکر شد: افکار مدیران باید برای مردم شدن اقتصاد کنار هم قرار دادن شود.


انتهای پیام/