گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه اصل رئیس جمهور مبنی بر افزایش رهن مسکن را اجرا نکرد/ میرکاظمی تخصص چندانی در تهیه بودجه ندارد.


سازمان برنامه و بودجه دستور رئیس جمهور مبنی بر افزایش وام مسکن را اجرا نکرد/ میرکاظمی تجربه چندانی در تهیه بودجه ندارد.

رئیس نمایندگی مسکن انقلاب اسلامی تصریح کرد: در ۲۵ آبان ۱۴۰۰ در مونتاژ شورای برتر مسکن همراه خود حضور رئیس جمهور، رهن مسکن کشاورزی همراه خود درآمد ۵ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰ سال به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش کشف شد. بازپرداخت تصویب شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنجیره ضامن تصویب شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهن های غیرقابل استرداد تیز کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکاتبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری های زیادی همراه خود رئیس جمهور {در این} زمینه داریم.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایران (ایلنا)، اکبر نقداد در حال حاضر در نشست خبری همراه خود دقیق اینکه نمایندگی سهامی مسکن همراه خود فرمان تاریخی امام خمینی (ره) در ۲۰ فروردین ۱۳۵۸ ساختمان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با بی نظیر آن حساب ۱۰۰ امام است. . برای بهره مندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار خوشایند همراه خود همه مقامات ها.


وی همراه خود دقیق اینکه در جاری حاضر تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانواده دارای قالب هادی هستند، ذکر شد: در جاری حاضر بیش اجتناب کرده اند ۴۰ هزار روستا دارای قالب هادی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قالب های ساختاری بازرسی وضعیت گروه این روستاها، جغرافیای آنها {انجام شده} است. ، کاربری، زیرساخت، امکان مونتاژ تعهد های عمرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره موجود است.


به مشاوره رئیس بنیاد انقلاب اسلامی، افق اجرای قالب های هادی ۱۰ ساله است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب هادی باید پس اجتناب کرده اند ۱۰ سال مورد بازنگری قرار گیرد به منظور که سالانه برای ۴۰۰۰ روستا این قالب هادی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.


نیکزاد همراه خود ردیابی به نوسازی واحدهای مسکونی کشاورزی تاکید کرد: در حالی کدام ممکن است میزان نوسازی واحدهای مسکونی کشاورزی در سال ۱۳۸۴ تنها ۷ نسبت {بوده است}، این رقم در سال قبلی به ۵۰ نسبت رسیده است، یعنی ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ هزار واحد مسکونی کشاورزی در جهان نوسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاوم سازی شده است. این سالها


رئیس نمایندگی مسکن انقلاب اسلامی همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند انتخاب گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه مبنی بر عدم افزایش رهن مسکن کشاورزی ذکر شد: ۲۵ آبان ۱۴۰۰ در شورای برتر مسکن کدام ممکن است همراه خود حضور رئیس جمهور برگزار شد. افزایش رهن مسکن کشاورزی به ۲۰۰ میلیون تومان همراه خود درآمد ۵ نسبت همراه خود تیز کردن ۲۰ ساله را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامی سریالی تصویب شد با این حال تاکنون این رهن بازپرداخت نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکاتبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری های زیادی همراه خود موسسه مالی مرکزی داریم. رئیس جمهور {در این} زمینه.


نیکزاد یکپارچه داد: مورد نیاز به اشاره کردن است ۴۰ هزار روستا خندق جمهوری اسلامی ایران هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری ملت می شوند. اجتناب کرده اند طرفی روستاها محل ساخت هستند با این حال بحث ساماندهی این سیستم این بود کدام ممکن است حاضر رهن ۲۰۰ میلیون تومانی برای مونتاژ مسکن کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیز کردن یارانه مابه التفاوت درآمد ۱۸ نسبت تورم است. باید ملاحظه داشته باشیم کدام ممکن است اگر واحدهای کشاورزی نوسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاوم سازی نمی شد، انواع تلفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خسارات زلزله های ۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶ ریشتری، آمار امروزی نبود. واحدهای مسکونی هم اکنون در ۸ جهان زلزله زده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶ سطح سیل زده در ۱۴ سطح ملت در جاری دوباره کار کردن هستند.


به پرس و جو پاسخ دهید ایلنا وی همراه خود دقیق اینکه به همان اندازه چه حد تعهد های مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسازی واحدهای مسکونی کشاورزی {به دلیل} عدم تیز کردن رهن ۲۰۰ میلیون تومانی متوقف شد، اذعان داشت: این کار کردن بلافاصله همراه خود نمایندگی مسکن مهر پایان دادن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی ها به این نتیجه رسیدیم کدام ممکن است سقف رهن باید افزایش یابد به همان اندازه تعهد ها نیمه تمام نمانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای برتر مسکن موافقت کرد رهن کمتر از به همان اندازه ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یابد. در جاری حاضر کدام ممکن است سقف رهن اجرا نشده است مردمان رغبتی به نوسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاوم سازی واحدهای کشاورزی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مردمان طرفدار نمی کنیم به این سمت بروند.


رئیس نمایندگی مسکن انقلاب اسلامی افزود: سالانه ۲۰۰ هزار واحد کشاورزی باید نوسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاوم سازی شود کدام ممکن است روزانه ۵۵۰ واحد است با این حال اجتناب کرده اند آبان ماه سال قبلی نوسازی واحدهای کشاورزی متوقف شده است.


نیکزاد در {پاسخ به} پرس و جو عکس ایلنا وی در تشریح اقداماتی کدام ممکن است رئیس جمهور برای افزایش رهن ۲۰۰ میلیون تومانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد همراه خود گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه انجام داده است، دلیل داد: رئیس جمهور بلافاصله اصل تعمیر اشکال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیز کردن رهن ۲۰۰ میلیون تومانی را صادر کرد. آقای میرکاظمی رئیس گروه بودجه دوست ممکن است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است چندین بار همراه خود ایشان کار کرده ام با این حال میرکاظمی تخصص چندانی در تهیه بودجه ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه باید به این نکته ملاحظه داشته باشد کدام ممکن است اگر {در خانه} می آید. عصر، هیچ قیمت ای {وجود ندارد}، را انتخاب کنید و انتخاب کنید او شاد بود کدام ممکن است بودجه را تیز کردن نمی شود، این لذت دقیق نیست. اجتناب کرده اند آبان ماه سال قبلی کدام ممکن است رهن های ۲۰۰ میلیون تومانی مونتاژ مسکن بازپرداخت نشد، گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه به دست آورد نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا مجازات ها سنگینی برای افراد ممکن است داشته باشد. در سال قبلی شاهد وضعیت مهاجرت متعادل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش سوراخ بینی مهاجرت معکوس بودیم با این حال اگر به امتیازات مالی روستا ملاحظه نشود قطعا مهاجرت اجتناب کرده اند روستا افزایش خواهد یافت. آقای میرکاظمی باید بداند کدام ممکن است معامله با به مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب هادی کشاورزی قیمت نیست اما علاوه بر این است.


وی تاکید کرد: سال قبلی ادعا شد تسهیلات دوباره کار کردن مسکن کشاورزی ۱۸ نسبت بازپرداخت تبدیل می شود کدام ممکن است همراه خود ترس رئیس جمهور نیز این اشکال برطرف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه این سیستم شخصی را تلفیق کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند مقابله نرخ درآمد را به پنج نسبت کاهش داد. رئیس جمهور.


رئیس نمایندگی مسکن انقلاب اسلامی یکپارچه داد: علاوه بر این در لایحه قانونی پیشنهادی گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه، ردیف قالب های هادی کل ملت کدام ممکن است سال قبلی حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان بود بردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ردیف سراسری نیز بردن شد. در لایحه بودجه احیا شد، با این حال در ابلاغیه بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} عدم توافق رئیس گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی نمایندگان مجلس، بودجه اجرایی قالب های پایلوت ۴۶ نسبت کاهش یافته است است، در حالی کدام ممکن است بودجه امسال کاهش یافته است است. ۳۰ نسبت مرتفع است.


نیکزاد افزود: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کمک مقامات در نظر گرفته ۱۰۰ امام جماعت به صفر رسیده است، در حالی کدام ممکن است این کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان آن باعث تبدیل می شود خانوار دهمین خانوار همراه خود کمک خیرین مسکن کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی {صاحب خانه} شوند. مناطق محروم کدام ممکن است متاسفانه گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه این موضوع را لغو کرد.


وی همراه خود دقیق اینکه سال قبلی ۵۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۴ واحد مسکونی را در مناطق شهری اجرا کردیم، ذکر شد: به اصل رئیس جمهوری بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در تهران ساخته تبدیل می شود کدام ممکن است ۱۰ هزار واحد آن ساخته تبدیل می شود. بنیاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اواخر سال قبلی مونتاژ ۳۰۰۰ واحد را تحریک کردن کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال نیز مونتاژ ۷۰۰۰ واحد مسکونی را یکپارچه خواهیم داد.


رئیس نمایندگی مسکن انقلاب اسلامی اجتناب کرده اند واگذاری بیش اجتناب کرده اند ۵ هزار واحد مسکونی به نهضت سراسری خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اذعان داشت: در جاری حاضر ۶۰ هزار واحد مسکونی نهضت سراسری در عوامل مختلف ملت در جاری مونتاژ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی سهامی مسکن متولی . برای مونتاژ ۲۰۰۰۰۰ واحد مسکونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰۰۰۰ واحد دارای شهر در قالب این تعهد می باشد.


انتهای پیام/